Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 101

Đáp án Bài 100:
991.a 992.d 993.a 994.b 995.b 996.c 997.d 998.d 999.a 1000.b

In Bài học:
TKTN – Bài 101

Bài 101 – Nê-hê-mi đoạn 4-6

Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây-sửa vách-thành lại, thì lấy làm giận-dữ, và nhạo-báng người Giu-đa. (Nê-hê-mi 4:1)

Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! hãy nghe; vì chúng tôi bị khinh-dể (câu 4)

Nhưng chúng tôi cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh-giữ họ. (c 9)

Chớ sợ chúng; khá nhớ Chúa là một Đấng cực-đại và đáng kinh, hãy chiến-đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. (c 14)

Công-việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải-rác ở trên vách, người nầy cách xa người kia. 20Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn, thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó; Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến-đấu cho chúng ta. (c 19-20)

Điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính-sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ-nhục giữa các dân-tộc, là thù-nghịch của chúng ta, sao? (Nê-hê-mi 5:9)

Nhưng tôi không có làm như vậy; vì cớ kính-sợ Đức Chúa Trời. (c 15)

Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi! nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân-sự nầy, và làm ơn cho tôi. (c 19)

Vì chúng nó muốn nhát cho chúng tôi hết thảy đều sợ-hãi; chúng nó rằng: Tay của chúng nó sẽ bị mỏi-mệt, không làm công-việc nữa. — Vậy bây giờ, hỡi Chúa, hãy làm cho tay tôi mạnh-mẽ. (Nê-hê-mi 6:9)

Khi những thù-nghịch chúng tôi hay được điều đó, thì các dân-tộc chung-quanh chúng tôi đều sợ-hãi và lấy làm ngã lòng; vì chúng nó nhìn-biết rằng công-việc nầy thành được bởi Đức Chúa Trời của chúng tôi. (c 16)

Ngày đăng: 06/21/2021