Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 105

Đáp án bài 104:
1031.c 1032.b 1033.b 1034.a 1035.d 1036.d 1037.b 1038.a 1039.a 1040.a

In Bài học:
TKTN – Bài 105

Bài 105 – Nê-hê-mi 9-13

Họ chiếm lấy những thành bền-vững, và ruộng-đất màu-mỡ, được những nhà đầy các vật tốt-lành, những giếng đào, vườn nho, vườn ô-li-ve, và cây trái rất nhiều; chúng ăn, bèn được no-nê, và mập-béo, vui lòng trong sự nhân-từ lớn-lao của Chúa. (Nê-hê-mi 9:25)

Trong thời hoạn-nạn chúng kêu-cầu cùng Chúa, thì từ các từng trời Chúa có nghe đến; theo lòng nhân-từ lớn-lao của Chúa, Chúa bèn ban cho những đấng giải-cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu-địch mình. (câu 27)

Nhưng khi chúng được an-tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa; vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù-nghịch để quản-hạt chúng; song khi chúng trở lại, kêu-cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương-xót Chúa, nên giải-cứu chúng nhiều lần. (c 28)

Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng, để dẫn-dắt chúng trở lại luật-pháp của Ngài. (c 29 a)

Vì lòng thương-xót lớn-lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa-bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương-xót và nhân-từ. (c 31)

Vì dân Y-sơ-ra-ên và người Lê-vi sẽ đem các của-lễ giơ lên bằng lúa-mì, rượu, và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí-dụng của đền thánh, những thầy tế-lễ hầu-việc, kẻ canh cửa, và những người ca-hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa-bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. (Nê-hê-mi 10:39)

Khi khánh-thành các vách-thành Giê-ru-sa-lem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Giê-ru-sa-lem, để dự lễ khánh-thành cách vui-vẻ, có tiếng khen-ngợi và ca-hát theo chập-chỏa, đàn-cầm, và đàn-sắt. (Nê-hê-mi 12: 27)

Những thầy tế-lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh-sạch, cũng dọn cho thánh-sạch dân-sự, các cửa và vách-thành. (c 30)

Chúng luôn với những kẻ ca-hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách-nhiệm của Đức Chúa Trời, và việc dọn mình thánh-sạch (c 45)

Xảy khi chúng đã nghe luật-pháp rồi, bèn phân-rẽ khỏi Y-sơ-ra-ên các dân ngoại-bang. (Nê-hê-mi 13: 3)

Ngày đăng: 07/18/2021