Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 108

Đáp án Bài 107:
1061.b 1062.d 1063.d 1064.a 1065.c 1066.b 1067.d 1068.c 1069.a 1070.d

In Bài học:
TKTN – Bài 108

Bài 108 – Rô-ma 8-10

Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta. (Rô-ma 8: 38-39)

Tôi buồn-bực lắm, lòng tôi hằng đau-đớn. Bởi tôi ước-ao có thể chính mình bị dứt-bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà-con tôi theo phần xác (Rô-ma 9: 2-3)

Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. (c 13)

Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương-xót kẻ ta thương-xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao-ước hay người nào bôn-ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương-xót. (c 15-16)

Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? (c 20)

Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất-sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang-trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn-hạ sao? (c 21)

Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức-tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn-trở (c 32)

Hỡi anh em, sự ước-ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. (Rô-ma 10:1)

Bởi họ không nhận-biết sự công-bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công-bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công-bình của Đức Chúa Trời; vì Đấng Christ là sự cuối-cùng của luật-pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công-bình. (c 3-4)

Ngày đăng: 08/17/2021