Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 109

Đáp án Bài 108:
1071.d 1072.a 1073.d 1074.a 1075.a 1076.d 1077.c 1078.b 1079.b 1080.a

In Bài học
TKTN – Bài 109

Bài 109 – Ê-xơ-tê 4-5

Vả, khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay-đắng. (Êxơtê 4:1)

Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng-lịnh vua và chiếu-chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm-sầu, kiêng-cữ ăn, khóc-lóc, và kêu-van; lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. (câu 3)

Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình, và số bạc Ha-man đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt-diệt dân Giu-đa. 8Người cũng đưa cho hoạn-quan một bổn sao-lục chiếu-chỉ đã truyền ra tại Su-sơ đặng tuyệt-diệt dân Giu-đa, để hoạn-quan chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua, trước mặt vua nài-xin ơn vua và cầu-khẩn giùm cho dân-tộc mình. (c 7-8)

Các thần-bộc và dân-chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội-viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử-tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ-việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua. (c 11)

Chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua, ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác; 14vì nếu ngươi làm thinh trong lúc nầy đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp-trợ và giải-cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư-mất; song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ-hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng-hậu sao? (c 13-14)

Tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật-pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết. (c 16)

Vừa khi vua thấy hoàng-hậu Ê-xơ-tê đứng chầu nơi nội-viện, thì bà được ơn trước mặt vua; vua giơ ra cho bà Ê-xơ-tê cây phủ-việt vàng ở nơi tay mình. Bà Ê-xơ-tê lại gần và rờ đầu cây phủ-việt. (Êxơtê 5:2)

Hỡi hoàng-hậu Ê-xơ-tê, ngươi muốn chi? Cầu-xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho ngươi. (c 3)

Ngày đăng: 09/05/2021