Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 114

Đáp án Bài 113:
1121.a 1122.a 1123.d 1124.b 1125.d 1126.c 1127.c 1128.d 1129.d 1130.b

In Bài học:
TKTN – Bài 114

Bài 114 – Rô-ma 14-15

Chớ vì một thức ăn mà hủy-hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh-sạch; nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp-phạm, thì là ác. (Rô-ma 14: 20)

Điều thiện ấy là đừng ăn thịt, đừng uống rượu, và kiêng-cữ mọi sự chi làm dịp vấp-phạm cho anh em mình. (câu 21)

Nhưng ai có lòng nghi-ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức-tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức-tin thì điều đó là tội-lỗi. (câu 23)

Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân-cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. (Rô-ma 15: 2)

Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh-hiển. (c 7)

Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông-cậy, làm cho anh em đầy-dẫy mọi điều vui-vẻ và mọi điều bình-an trong đức-tin, hầu cho anh em nhờ quyền-phép Đức Thánh-Linh được dư-dật sự trông-cậy! (c 13)

Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân-từ, đủ điều thông-biết trọn-vẹn, lại có tài khuyên-bảo nhau. (c 14)

Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jêsus-Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. (c 17)

Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin-lành (c 20)

Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, và nhờ sự yêu-thương sanh bởi Đức Thánh-Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến-đấu trong những lời cầu-nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời (c 30)

Ngày đăng: 10/11/2021