Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 116

Đáp án bài 115:
1141.d 1142.c 1143.c 1144.a 1145.d 1146.b 1147.a 1148.b 1149.d 1150.d

In bài học:
TKTN – Bài 116

Bài 116 – Rô-ma 16 – l Cô-rinh-tô 1

Hãy ân-cần tiếp-rước người trong Chúa chúng ta, một cách xứng-đáng với thánh-đồ, và hãy giúp-đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em; vì chính người đã giúp nhiều kẻ, và cũng giúp tôi nữa. (Rô-ma 16:2)

Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè-đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy-dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt-ngào dua-nịnh dỗ-dành lòng kẻ thật-thà. (câu 17-18)

Đức Chúa Trời bình-an sẽ kíp giày-đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em. (c 20)

Ngợi-khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo Tin-lành của tôi và lời giảng Đức Chúa Jêsus-Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu-nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống (c 25-26)

Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ-đồ của Đức Chúa Jêsus-Christ (lCô-rinh-tô 1:1)

Anh em đang trông-đợi kỳ Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững-bền đến cuối-cùng, để khỏi bị quở-trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta. (c 7-8)

Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân-rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. (c 10)

Bởi vì lời giảng về thập-tự-giá, thì những người hư-mất cho là điên-dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu-chuộc, thì cho là quyền-phép của Đức Chúa Trời. (c 18)

Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn-ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập-tự (c 22-23)

Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế-gian để làm hổ-thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế-gian để làm hổ-thẹn những sự mạnh (c 27)

Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn-ngoan, sự công-bình, sự nên thánh, và sự cứu-chuộc cho chúng ta; hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. (c 30-31)

Ngày đăng: 10/24/2021