Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 119

Đáp án bài 118:
1171.d 1172.a 1173.a 1174.b 1175.b 1176.c 1177.b 1178.b 1179.d 1180.b

In Bài học:
TKTN – Bài 119

Bài 119 – Gióp 18-27

Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà-trại mình, là nơi hắn nương-cậy;
Đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh-khiếp. (Gióp 18:14)

Quả thật đó là nơi ở của kẻ bất-công,
Và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. (câu 21)

Hỡi các bằng-hữu tôi, hãy thương-xót tôi, hãy thương-xót tôi!
Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi.
Cớ sao các bạn bắt-bớ tôi như Đức Chúa Trời,
Và chưa no-nê thịt tôi sao? (Gióp 19:21-22)

Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu-chuộc tôi vẫn sống,
Đến lúc cuối-cùng Ngài sẽ đứng trên đất. (c 25)

Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế-gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui-mừng của kẻ vô-đạo chỉ một lúc mà thôi. (Gióp 20: 4-5)

Hãy nhịn-nhục tôi, để tôi nói:
Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo-báng đi. (Gióp 21: 3)

Chúng nó may-mắn trải qua các ngày đời mình,
Rồi bỗng-chốc sa xuống âm-phủ.
Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: “Ngài hãy lìa xa chúng tôi,
Vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài.” (c 13-14)

Ông sẽ cầu-khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình,
Và ông sẽ trả xong lời khẩn-nguyện mình. (Gióp 22: 27)

Nhưng Chúa biết con đường tôi đi;
Khi Ngài đã thử-rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. (Gióp 23:10)

Chúng nó qua chong-chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước; (Gióp 24:18)

Làm sao loài người được công-bình trước mặt Đức Chúa Trời?
Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong-sạch được? (Gióp 25:4)

Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước,
Cho đến nơi giới-cực của ánh-sáng và tối-tăm giáp nhau. (Gióp 26:10)

Hễ hơi-thở tôi còn ở mình tôi,
Và sanh-khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,
Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian-ác,
Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả-dối. (Gióp 27:3-4)

Ngày đăng: 11/14/2021