Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 121

Đáp án bài 120:
1191.a 1192.a 1193.c 1194.b 1195.a 1196.d 1197.a 1198.b 1199.c 1200.c

In Bài học:
TKTN – Bài 121

Bài 121 – Gióp 28-37

Đức Chúa Trời thông-hiểu con đường nó,
Và rõ biết chỗ-ở của nó.
Vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế-gian,
Và thấy rõ khắp thiên-hạ.
Khi Ngài định sức nặng cho gió,
Độ-lượng cho các nước,
Định luật-lệ cho mưa,
Và lập đường-lối cho chớp và sấm. (Gióp 28: 23-26)

Kính-sợ Chúa, ấy là sự khôn-ngoan;
Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông-sáng. (câu 28)

Ôi! Ước gì tôi được như buổi trước,
Như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn-giữ tôi;
Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi,
Và nhờ ánh-sáng Ngài, tôi bước qua sự tối-tăm. (Gióp 29:2-3)

Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước,
Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. (c 11)

Đức Chúa Trời có ném tôi xuống bùn,
Tôi trở nên giống như bụi và tro.
Tôi kêu-la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời;
Tôi đứng tại đó, và Chúa chỉ ngó xem tôi. (Gióp 30: 19-20)

Tôi đợi-chờ phước-hạnh, tai-họa bèn xảy đến;
Tôi trông-cậy ánh-sáng, tăm-tối lại tới cho. (c 26)

Vì cớ ấy, tiếng đàn-cầm tôi trở nên tiếng ai-bi,
Và đàn-sắt tôi chỉ ra tiếng thảm-sầu. (c 31)

Vì sự tai-họa từ Đức Chúa Trời giáng xuống làm tôi kinh-khiếp,
Và trước mặt sự oai-nghiêm Ngài,
Tôi nào làm chi được…(Gióp 31: 23)

Vì nếu làm vậy, tôi đã từ-chối Đức Chúa Trời trên cao kia…(c 28)

Chớ nói rằng: Chúng ta tìm được khôn-ngoan;
Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. (Gióp 32: 13)

Ngài phán trong chiêm-bao, trong dị-tượng ban đêm,
Lúc người ta ngủ mê,
Nằm ngủ trên giường mình;
Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người,
Niêm phong lời giáo-huấn mà Ngài dạy cho họ (Gióp 33: 15-16)

Người cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người,
Khiến người vui-mừng xem thấy mặt Ngài,
Và Ngài trải lại sự công-bình cho người. (c 26)

Ai là người giống như Gióp?
Người uống lời nhạo-báng như thể nước (Gióp 34: 7)

Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác,
Đấng Toàn-năng không bao giờ làm hung-nghiệt.
Ngài báo-ứng loài người tùy công-việc mình làm,
Khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh-hạnh mình. (c 10-11)

Vì mắt Đức Chúa Trời xem-xét đường-lối loài người,
Ngài nom các bước họ.
Chẳng có tối-tăm mù-mịt nào
Cho kẻ làm ác ẩn-núp mình được.
Khi Đức Chúa Trời phán-xét loài người,
Thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra-xét. ( c 21-23)

Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo-hóa của tôi, ở đâu?
Ngài khiến cho người ta hát vui-mừng trong ban đêm (Gióp 35:10)

Quả thật lời cầu-nguyện hư-giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe,
Đấng Toàn-năng chẳng thèm đoái đến. (c 13)

Đức Chúa Trời dùng sự hoạn-nạn mà cứu kẻ bị hoạn-nạn,
Và nhờ sự hà-hiếp mà mở lỗ tai của người. (Gióp 36: 15)

Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ-kỳ;
Ngài làm những công-việc lớn-lao mà chúng ta hiểu không nổi (Gióp 37: 5)

Ngài niêm-phong tay của mọi người,
Để mọi người Ngài đã dựng-nên biết được công-việc của Ngài. (c 7)

 

Ngày đăng: 12/08/2021