Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 123

Đáp án bài 122:
1211.d 1212.d 1213.a 1214.c 1215.b 1216.b 1217.b 1218.c 1219.b 1220.a

In Bài học:
TKTN – Bài 123

Bài 123 – Gióp 38-42

Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? (Gióp 38: 4)

Ai đào kinh cho nước mưa chảy,
Phóng đường cho chớp-nhoáng của sấm-sét (câu 25)

Ai có đặt khôn-ngoan trong lòng,
Và ban sự thông-sáng cho trí-não?
Ai nhờ sự khôn-ngoan mà đếm được các mây?
Khi bụi-đất chảy như loài kim tan ra,
Và các cục đất dính lại nhau,
Ai nghiêng đổ những bình nước của các từng trời? (câu 36-38)

Ai sắm đồ ăn cho quạ,
Khi con nhỏ nó kêu-la cùng Đức Chúa Trời,
Và bay đi đây đó không đồ ăn? (Gióp 39: 3)

Kẻ bắt-bẻ Đấng Toàn-năng há sẽ tranh-luận cùng Ngài sao?
Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời, hãy đáp điều đó đi! (câu 35)

Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng:
Tôi vốn là vật không ra gì, sẽ đáp chi với Chúa? (câu 36-37)

1Kìa, sông tràn lên dữ-tợn, nhưng nó không sợ-hãi gì;
Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó, nó cũng ở vững-vàng. (Gióp 40:18)

Ai ban cho ta trước đã, mà ta phải trả lại cho?
Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. (Gióp 41:2)

Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng:
Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự,
Chẳng có ý-chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. (Gióp 42: 1-2)

Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa,
Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài:
Vì vậy, tôi lấy làm gớm-ghê tôi,
Và ăn-năn trong tro bụi. (câu 5-6)

Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng:
Cơn thạnh-nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn-hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng-đáng, y như Gióp, kẻ tôi-tớ ta, đã nói. (câu 7)

Vậy, khi Gióp đã cầu-nguyện cho bạn-hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài-sản mà người đã có trước. (câu 10)

Ngày đăng: 12/14/2021