Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 124

Đáp án bài 123:
1221.a 1222.b 1223.a 1224.c 1225.d 1226.b 1227.b 1228.a 1229.b 1230.d

In Bài học:
TKTN – Bài 124

Bài 124 – lCô-rinh-tô 11-12

Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. (lCor 11: 3)

vì, như đàn-bà đã ra từ đàn-ông, thì đàn-ông cũng sanh bởi đàn-bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. (câu 12)

Nầy là thân-thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. (câu 23)

Chén nầy là sự giao-ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta (câu 25)

Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. (câu 26)

Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân-biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét-đoán cho mình. (câu 28-29)

Nếu chúng ta biết xét-đoán lấy mình, thì khỏi bị xét-đoán. (câu 31)

Nếu không cảm Đức Thánh-Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa! (lCor 12:3)

Vả, có các sự ban-cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh-Linh. Có các chức-vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. (câu 4-6)

Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi-thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. (câu 12)

Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp-đặt các chi-thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi-thể cái địa-vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ-định. (câu 18)

Đức Chúa Trời đã sắp-đặt thân người, để chi-thể nào thiếu-thốn thì được quí-trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân-rẽ, mà các chi-thể phải đồng lo-tưởng đến nhau. (câu 24-25)

Lại, trong các chi-thể, khi có một cái nào chịu đau-đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn-trọng, thì các cái khác đều cùng vui-mừng. (câu 26)

Hãy ước-ao cho được sự ban-cho lớn hơn hết. (câu 31)

Ngày đăng: 12/20/2021