Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 125

Đáp án bài 124:
1231.c 1232.c 1233.a 1234.d 1235.d 1236.b 1237.c 1238.a 1239.b 1240.d

In Bài học:
TKTN – Bài 125

Bài 125 – Thi thiên 1-10

Phước cho người nào chẳng theo mưu-kế của kẻ dữ,
Chẳng đứng trong đường tội-nhân,
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo-báng;
Song lấy làm vui-vẻ về luật-pháp của Đức Giê-hô-va,
Và suy-gẫm luật-pháp ấy ngày và đêm. (Thi 1:1-2)

Đấng ngự trên trời sẽ cười,
Chúa sẽ nhạo-báng chúng nó. (Thi 2:4)

Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở-che tôi;
Ngài là sự vinh-hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
Tôi lấy tiếng tôi mà kêu-cầu Đức Giê-hô-va,
Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. (Thi 3: 3-4)

Tôi nằm xuống mà ngủ;
Tôi tỉnh-thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng-đỡ tôi. (Thi 3:5)

Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.
Khi ta kêu-cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta. (Thi 4:3)

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình-an;
Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên-ổn. (câu 8)

Kẻ kiêu-ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa (Thi 5:5)

Còn tôi, nhờ sự nhân-từ dư-dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa,
Lấy lòng kính-sợ Chúa mà thờ-lạy trước đền thánh của Chúa. (câu 7)

Phàm ai nương-náu mình nơi Chúa sẽ khoái-lạc,
Cất tiếng reo-mừng đến mãi mãi (câu 11)

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương-xót tôi, vì tôi yếu-mỏn;
Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương-cốt tôi run-rẩy. (Thi 6: 2)

Ồ, Đức Chúa Trời công-bình! là Đấng dò-xét lòng dạ loài người,
Xin hãy khiến cùng-tận sự gian-ác kẻ dữ,
Song hãy làm cho vững-vàng người công-bình. (Thi 7: 9)

Nếu kẻ ác không hối-cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm (câu 12)

Khi tôi nhìn-xem các từng trời là công-việc của ngón tay Chúa,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi, mà Chúa thăm-viếng nó? (Thi 8: 3-4)

Tôi sẽ hết lòng cảm-tạ Đức Giê-hô-va,
Tỏ ra các công-việc lạ-lùng của Ngài.
Hỡi Đấng Chí-Cao, tôi sẽ vui-vẻ, hớn-hở nơi Ngài.
Và ca-tụng danh của Ngài. (Thi 9: 1-2)

Đức Giê-hô-va sẽ làm nơi náu-ẩn cao cho kẻ bị hà-hiếp,
Một nơi náu-ẩn cao trong thì gian-truân. (câu 9)

Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin-cậy nơi Ngài.
Vì Ngài chẳng từ-bỏ kẻ nào tìm-kiếm Ngài. (câu 10)

Khá hát ngợi-khen Đức Giê-hô-va, là Đấng ngự tại Si-ôn;
Hãy báo-cáo giữa các dân công-việc tối-cao của Ngài. (câu 11)

Hắn nghĩ rằng: Đức Chúa Trời quên rồi,
Ngài đã ẩn mặt, sẽ không hề xem-xét. (Thi 10: 11)

Ngày đăng: 01/02/2022