Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 127

Đáp án bài 126:
1251.d 1252.b 1253.d 1254.c 1255.a 1256.a 1257.b 1258.c 1259.c 1260.b

In bài học:
TKTN – Bài 127

Bài 127 – Thi Thiên 11-20

Vì kìa, kẻ ác giương cung,
Tra tên mình trên dây,
Đặng bắn trong tối-tăm kẻ có lòng ngay-thẳng. (Thi 11: 2)

Đức Giê-hô-va ôi! xin cứu chúng tôi, vì người nhân-đức không còn nữa,
Và kẻ thành-tín đã mất khỏi giữa con loài người. (Thi 12: 1)

Nhân vì người khốn-cùng bị hà-hiếp, và kẻ thiếu-thốn rên-siết,
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ chỗi-dậy,
Đặt người tại nơi yên-ổn, là nơi người mong-muốn. (câu 5)

Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem-xét, nhậm lời tôi,
Và làm cho mắt tôi được sang (Thi 13:3)

Nhưng tôi đã tin-cậy nơi sự nhân-từ Chúa.
Lòng tôi khoái-lạc về sự cứu-rỗi của Chúa.
Tôi sẽ hát ngợi-khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi. (câu 5-6)

Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. (Thi 14:1)

Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn-ngoan,
Tìm-kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay-thảy đều bội-nghịch, cùng nhau trở nên ô-uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không. (câu 2-3)

Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền-tạm Ngài?
Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài?
Ấy là kẻ đi theo sự ngay-thẳng, làm điều công-bình,
Và nói chân-thật trong lòng mình;
Kẻ nào có lưỡi không nói hành,
Chẳng làm hại cho bạn hữu mình,
Không gieo sỉ-nhục cho kẻ lân-cận mình;
Người nào khinh-dể kẻ gian-ác,
Nhưng tôn-trọng kẻ kính-sợ Đức Giê-hô-va;
Kẻ nào thề-nguyện, dầu phải tổn-hại cũng không đổi-dời gì hết;
Người nào không cho vay tiền lấy lời,
Chẳng lãnh hối-lộ đặng hại người vô-tội.
Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng-động. (Thi 15)

Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi;
Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. (Thi 16:2)

Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi;
Tôi chẳng hề bị rúng-động, vì Ngài ở bên hữu tôi.
Bởi cớ ấy lòng tôi vui-vẻ, linh-hồn tôi nức mừng-rỡ;
Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên-ổn; (câu 8-9)

Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn sự khoái-lạc,
Tại bên hữu Chúa có điều vui-sướng vô-cùng. (câu 11)

Cầu Chúa bảo-hộ tôi như con ngươi của mắt (Thi 17: 8)

Trong cơn gian-truân tôi cầu-khẩn Đức Giê-hô-va,
Tôi kêu-cầu Đức Chúa Trời tôi:
Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi,
Và tiếng kêu-cầu của tôi thấu đến tai Ngài. (Thi 18: 6)

Ngài tập tay tôi đánh giặc,
Đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng. (câu 34)

Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi-khen Ngài giữa các dân,
Và ca-tụng danh của Ngài. (câu 49)

Các từng trời rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời,
Bầu trời giãi-tỏ công-việc tay Ngài làm. (Thi 19: 1)

Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là trong-sạch, hằng còn đến đời đời;
Các mạng-lịnh của Đức Giê-hô-va là chân-thật, thảy đều công-bình cả.
Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàng-ong. (câu 9-10)

Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu-chuộc tôi,
Nguyện lời nói của miệng tôi,
Sự suy-gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài! (câu 14)

Cầu-xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước-ao,
Làm thành các điều toan-tính của ngươi! (Thi 20: 4)

Ngày đăng: 01/28/2022