Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 129

Đáp án bài 128:
1271.d 1272.b 1273.a 1274.c 1275.c 1276.d 1277.a 1278.b 1279.c 1280.b

In Bài học:
TKTN – Bài 129

Bài 129 – Thi thiên 21-24

Người cầu-xin cùng Chúa sự sống, Chúa bèn ban cho người,
Đến đỗi ban cho người ngày lâu dài đời đời vô-cùng. (Thi thiên 21:4)

Tổ-phụ chúng tôi nhờ-cậy nơi Chúa,
Họ nhờ-cậy, Chúa bèn giải-cứu cho.
Họ kêu-cầu cùng Chúa, và được giải-cứu;
Họ nhờ-cậy nơi Chúa, không bị hổ-thẹn. (Thi 22:4)

Từ trong tử-cung tôi đã được giao cho Chúa;
Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ.
Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian-truân hầu gần,
Chẳng có ai tiếp-cứu cho. (câu 10-11)

Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi.
Tôi đếm được các xương tôi;
Chúng nó xem và ngó chân tôi;
Chúng nó chia nhau áo-xống tôi;
Bắt thăm về áo dài tôi. (c 16-18)

Tôi sẽ trả xong sự hứa-nguyện tôi trước mặt những kẻ kính-sợ Chúa. (c 25)

Đức Giê-hô-va là Đấng chăn-giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu-thốn gì.
Ngài khiến tôi an-nghỉ nơi đồng-cỏ xanh-tươi
Dẫn tôi đến mé nước bình-tịnh.
Ngài bổ lại linh-hồn tôi,
Dẫn tôi vào các lối công-bình, vì cớ danh Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai-họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an-ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi
Trước mặt kẻ thù-nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi,
Chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước-hạnh và sự thương-xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va
Cho đến lâu dài. (Thi thiên 23)

Đất và muôn vật trên đất,
Thế-gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va. (Thi 24:1)

Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va?
Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?
Ấy là người có tay trong-sạch và lòng thanh-khiết,
Chẳng hướng linh-hồn mình về sự hư-không,
Cũng chẳng thề-nguyện giả-dối. (câu 3-4)

Vua vinh-hiển nầy là ai?
Ấy là Đức Giê-hô-va có sức-lực và quyền-năng,
Đức Giê-hô-va mạnh-dạn trong chiến-trận. (câu 8)

Ngày đăng: 02/06/2022