Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 13

Đáp án Bài 12:
111.a 112.b 113.b 114.d 115.a 116.c 117.d 118.b 119.d 120.d
In Bài học:
TKTN 13

“Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi nhau…nếu ngươi lấy bên tả thì ta sẽ qua bên hữu, nếu ngươi lấy bên hữu thì ta sẽ qua bên tả” (Sáng thế 13:8-9).

Gia đình! Chúng ta là cốt nhục, phải thương yêu, tha thứ, đùm bọc nhau…

Hội Thánh! Chúng ta là cốt nhục, phải yêu nhau để thế nhân biết chúng ta là môn đồ Chúa.

Loài người! Chúng ta là cốt nhục, loài thọ tạo của cùng một Cha Tạo Hóa. Xin đừng tàn hại lẫn nhau.

 

 

 

 

Ngày đăng: 08/26/2018