Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 131

Đáp án bài 130:
1291.b 1292.a 1293.b 1294.c 1295.d 1296.a 1297.a 1298.c 1299.c 1300.d

In bài học:
TKTN – Bài 131

Bài 131 – Thi Thiên 25-34

Hỡi Đức Giê-hô-va, linh-hồn tôi hướng về Ngài.
Đức Chúa Trời tôi ôi! tôi để lòng tin-cậy nơi Ngài; nguyện tôi chớ bị hổ-thẹn, Chớ để kẻ thù-nghịch tôi thắng hơn tôi. (Thi 25 :1-2)

Ai là người kính-sợ Đức Giê-hô-va?
Ngài sẽ chỉ-dạy cho người ấy con đường mình phải chọn. Linh-hồn người sẽ được ở nơi bình-an,
Và con-cháu người sẽ được đất làm sản-nghiệp. (câu 12-13)

Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính-sợ Ngài,
Tỏ cho người ấy biết giao-ước của Ngài. (câu 14)

Đức Giê-hô-va ôi! xin hãy dò-xét và thử-thách tôi,
Rèn-luyện lòng dạ tôi (Thi 26: 2)

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm-kiếm điều ấy!
Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va,
Để nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va,
Và cầu-hỏi trong đền của Ngài.
(Thi 27: 4)

Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va thay!
Vì Ngài đã nghe tiếng cầu-khẩn của tôi.
Đức Giê-hô-va là sức-mạnh và là cái khiên của tôi;
Lòng tôi đã nhờ-cậy nơi Ngài, và tôi được cứu-tiếp;
Vì vậy, lòng tôi rất mừng-rỡ,
Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi-khen Ngài (câu 6-7)

Hỡi các con của Đức Chúa Trời,
Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển và quyền-năng.
Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh-hiển xứng-đáng cho danh Ngài;
Hãy mặc trang-sức thánh mà thờ-lạy Đức Giê-hô-va. (Thi 29: 1-2)

Vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc,
Còn ơn của Ngài có trọn một đời;
Sự khóc-lóc đến trọ ban đêm,
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui-mừng.( Thi 30: 5)

Ngài đã đổi sự buồn-rầu tôi ra sự khoái-lạc,
Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui-mừng;
Hầu cho linh-hồn tôi hát ngợi-khen Chúa không nín-lặng.
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm-tạ Chúa đến đời đời. (câu 11-12)

Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu-mến Ngài.
Đức Giê-hô-va gìn-giữ những người thành-tín,
Nhưng báo cách nặng-nề kẻ ăn-ở kiêu-ngạo.
Hỡi các người trông-cậy nơi Đức Giê-hô-va,
Hãy vững lòng bền chí. (Thi 31: 23-24)

Phước thay cho người nào được tha sự vi-phạm mình,
Được khỏa-lấp tội-lỗi mình!
Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian-ác cho,
Và trong lòng không có sự giả-dối! (Thi 32: 1-2)

Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian-ác tôi;
Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi-phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va;
Còn Chúa tha tội-ác của tôi. (câu 5)

Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân-tộc nào được Ngài chọn làm cơ-nghiệp mình có phước thay! (Thi 33: 12)

Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái-xem người kính-sợ Ngài,
Cố đến người trông-cậy sự nhân-từ Ngài,
Đặng cứu linh-hồn họ khỏi sự chết,
Và bảo-tồn mạng-sống họ trong cơn đói-kém. (câu 18-19)

Thiên-sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung-quanh những kẻ kính-sợ Ngài,
Và giải-cứu họ. (Thi 34: 7)

Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt-lành dường bao!
Phước cho người nào nương-náu mình nơi Ngài! (câu 8)

Mắt Đức Giê-hô-va đoái-xem người công-bình,
Lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu-cầu của họ. (câu 15)

Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương,
Và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối. (câu 18)

 

Ngày đăng: 02/21/2022