Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 133

Đáp án bài 132:
1311.b 1312.a 1313.d 1314.d 1315.d 1316.c 1317.b 1318.a 1319.a 1320.a

In Bài học
TKTN – Bài 133

Bài 133 – Thi thiên 35-44

Linh-hồn tôi sẽ vui-vẻ nơi Đức Giê-hô-va,
Mừng-rỡ về sự cứu-rỗi của Ngài. (Thi 35: 9)

Tôi sẽ cảm-tạ Chúa trong hội lớn,
Ngợi-khen Ngài giữa dân đông. (câu 18)

Sự vi-phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng:
Chẳng có sự kính-sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó.
Vì nó tự khoe mình
Rằng tội-ác mình sẽ chẳng lộ ra, và sẽ không bị ghét. (Thi 36: 1-2)

Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa;
Trong ánh-sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.
Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa,|
Và ban sự công-bình Chúa cho mọi người có lòng ngay-thẳng, (câu 9-10)

Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ,
Cũng đừng ghen-tị kẻ tập-tành sự gian-ác.
Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ,
Và phải héo như cỏ tươi-xanh.
(Thi 37: 1-2)

Hãy tin-cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành;
Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành-tín của Ngài. (câu 3)

Hãy phó-thác đường-lối mình cho Đức Giê-hô-va,
Và nhờ-cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. (câu 5)

Hãy yên-tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ-đợi Ngài. (câu 7)

Vì cánh tay kẻ ác sẽ bị gãy,
Nhưng Đức Giê-hô-va nâng-đỡ người công-bình.
Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn-vẹn,
Và cơ-nghiệp người sẽ còn đến đời đời. (câu 17-18)

Trước tôi trẻ, rày đã già
Nhưng chẳng hề thấy người công-bình bị bỏ,
Hay là dòng-dõi người đi ăn-mày. (câu 25)

Tôi gần sa-ngã,
Nỗi đau-đớn vẫn ở trước mặt tôi;
Vì tôi sẽ xưng gian-ác tôi ra,
Tôi buồn-rầu vì tội-lỗi tôi. (Thi 38: 17-18)

Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông-đợi gì?
Sự trông-cậy tôi ở nơi Chúa. (Thi 39: 7)

Chúa ôi! xin hãy dung-thứ tôi, để tôi hồi sức lại
Trước khi tôi đi mất, không còn nữa. (câu 13)

Tôi chẳng giấu sự công-bình Chúa ở nơi lòng tôi;
Tôi đã truyền ra sự thành-tín và sự cứu-rỗi của Chúa (Thi 40: 10)

Nguyện hết thảy những kẻ tìm-cầu Chúa,
Được vui-vẻ và khoái-lạc nơi Chúa; (câu 16)

Phước cho người nào đoái đến kẻ khốn-cùng!
Trong ngày tai-họa Đức Giê-hô-va sẽ giải-cứu người. (Thi 41: 1)

Đức Giê-hô-va sẽ nâng-đỡ người tại trên giường rũ-liệt;
Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải-dọn cả giường người.
Tôi đã nói: Đức Giê-hô-va ôi! xin thương-xót tôi,
Chữa lành linh-hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. (câu 3-4)

Đức Chúa Trời ôi! linh-hồn tôi mơ-ước Chúa,
Như con nai cái thèm-khát khe nước.
Linh-hồn tôi khát-khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống:
Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?
Đương khi người ta hằng hỏi tôi: Đức Chúa Trời ngươi đâu?
Thì nước mắt làm đồ-ăn tôi ngày và đêm. (Thi 42: 1-3)

Hỡi linh-hồn ta, vì sao ngươi sờn-ngã và bồn-chồn trong mình ta?
Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi-khen Ngài nữa;
Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu-rỗi. (câu 5)

Hỡi linh-hồn ta, cớ sao ngươi sờn-ngã và bồn-chồn trong mình ta?
Hãy trông-cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi-khen Ngài nữa:
Ngài là sự cứu-rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta. (Thi 43: 5)

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là vua tôi (Thi 44: 4)

Xin Chúa hãy chỗi-dậy mà giúp-đỡ chúng tôi,
Hãy vì sự nhân-từ Chúa mà chuộc chúng tôi. (câu 26)

301 lượt xem

Ngày đăng: 03/06/2022