Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 135

Đáp án bài 134:
1331.b 1332.c 1333.a 1334.d 1335.c 1336.d 1337.b 1338.d 1339.d 1340.d

In bài học:
TKTN – Bài 135

Bài 135 – Thi thiên 45-54

Tôi sẽ làm cho danh vua được ghi nhớ qua các thế hệ;
Nhờ đó, các dân tộc sẽ cảm tạ vua đời đời mãi mãi. (Thi 45: 17)

Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời,
Là nơi thánh về chỗ-ở của Đấng Chí-Cao.
Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy; thành ấy sẽ không bị rúng-động. (Thi 46: 4-5)

Hãy yên-lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời (câu 10a)

Hỡi các dân, hãy vỗ tay;
Hãy lấy tiếng thắng-trận mà reo-mừng cho Đức Chúa Trời.
Vì Đức Giê-hô-va Chí-Cao thật đáng kinh;
Ngài là Vua lớn trên cả trái đất. (Thi 47: 1-2)

Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi-khen
Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và tại trên núi thánh Ngài. (Thi 48: 1)

Vì Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô-cùng;
Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. (câu 14)

Vì khi người chết chẳng đem đi gì được,
Sự vinh-hiển người cũng không theo người xuống mồ-mả đâu. (Thi 49: 17)

Hãy dâng sự cảm-tạ làm của-lễ cho Đức Chúa Trời,
Và trả sự hứa-nguyện ngươi cho Đấng Chí-Cao;
Trong ngày gian-truân hãy kêu-cầu cùng ta:
Ta sẽ giải-cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi-khen ta. (Thi 50: 14-15)

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương-xót tôi tùy lòng nhân-từ của Chúa;
Xin hãy xóa các sự vi-phạm tôi theo sự từ-bi rất lớn của Chúa.
Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian-ác,
Và làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi. (Thi 51: 1-2)

Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong-sạch, (câu 10)

Của-lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương:
Đức Chúa Trời ôi! lòng đau-thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu. (câu 17)

Tôi sẽ cảm-tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó;
Tôi sẽ trông-cậy nơi danh Chúa
Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt-lành. (Thi 52: 9)

Kẻ ngu-dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại-hoại, phạm tội-ác gớm-ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành. (Thi 53:1)

Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông-sáng,
Tìm-kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay-thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô-uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không. (câu 2-3)

Nầy, Đức Chúa Trời là sự tiếp-trợ tôi, Chúa là Đấng nâng-đỡ linh-hồn tôi. (Thi 54: 4)

Ngày đăng: 04/03/2022