Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 14

Đáp án Bài 13:
121.b 122.b 123.d 124.c 125.b 126.a 127.b 128.d 129.b 130.c

In Bài học
TKTN – Bài 14

“Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?” (Mat 8:26)

“Cả thành liền ra đón Chúa Giê-xu; khi thấy Ngài, thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình” (Mat 8:34)

“Hãy đứng dậy, vác giường mà trở về nhà ngươi.” (Mat 9:6)

“Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh” (Mat 9:12)

“Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. (Mat 9:13)

“Không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu làm vậy thì bầu nứt, rượu chảy ra, và bầu phải hư; song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới, thì giữ được cả hai bề.” (Mat 9:17)

“Hỡi con , hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành.” (Mat 9:22)

“Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ao ước sao? Họ thưa rằng: Lạy Chúa, được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng: Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” (Mat 9:28-29)

“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (Mat 9:36)

“Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước Thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.” (Mat 10:7)

“Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Mat 10: 16)

“Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì; vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. ” (Mat 10:19-20)

“Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.” (Mat 10:22)

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” (Mat 10:28)

“Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” (Mat 10: 32-33)

“Ai không vác cây thập-tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn-giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.” (Mat 10:38-39)

“Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn-đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu.” (Mat 10:42)

Ngày đăng: 09/04/2018