Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 15&16 MS Lữ Thành Kiến

BÀI 15 – Sáng-thế-ký 13-18

Ý CHÚA – LÒNG TIN NƠI CHÚA

1. Sự kết hợp giữa Áp-ram và A-ga là ý của Sarai, không phải ý Chúa. Và khi Aga sinh ra Ích-ma-ên thì trong nhà của Áp-ram đầy sự rối loạn. Đôi khi chúng ta có những quyết định ngoài ý Chúa khiến cuộc đời mình trở nên rối loạn. Vậy làm sao để biết rõ ý Chúa?

2. Khi Áp-ram 90 tuổi, ĐCT đổi tên ông thành Áp-ra-ham, lập giao ước cùng ông để ông sẽ trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc. Ngài cũng đổi tên Sa-rai thành Sa-ra và hứa ban cho một con trai, đặt tên là Y-sác, nghĩa là cười, vì khi Chúa phán Sa-ra sẽ sanh một trai lúc bà đã 90, bà không tin nên cười thầm. Làm sao để chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Chúa trong những hoàn cảnh khó tin nhất?

3. Sách 100 CÂU HỎI KHÓ NHẤT :
Phần 1 – câu 7: Nếu Có Đức Chúa Trời, Tại Sao Điều Ác Tồn Tại?

BÀI 16 – Ma-thi-ơ 11-12
TRAO GÁNH NẶNG CHO CHÚA – TỘI PHẠM ĐẾN ĐỨC THÁNH LINH

1. “Ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Mat 11:30). Làm sao để thật sự trao gánh nặng mình cho Chúa và hưởng được sự “dễ chịu và nhẹ nhàng” của ách và gánh Chúa?

2. “Nếu ai nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha” (Mat 12:32). Câu nầy rất quan trọng, đáng lưu tâm. Xin cho biết ý nghĩa và phương cách để tránh phạm tội với Đức Thánh Linh.

Ngày đăng: 12/28/2018