Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 168

Đáp án bài 167:
1661.d  1662.b  1663.b  1664.a  1665.b  1666.c  1667.d  1668.b  1669.b  1670.a

In Bài học:
TKTN – Bài 168

Bài 168 – Ê-sai 11 – 20

Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn-ngoan và thông-sáng, thần mưu-toan và mạnh-sức, thần hiểu-biết và kính-sợ Đức Giê-hô-va. (Ê-sai 11: 1-2)

Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm-tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi, và Chúa yên-ủi tôi.(Ê-sai 12: 1)

Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu-rỗi tôi; tôi sẽ tin-cậy và không sợ-hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức-mạnh của tôi, lời ca-tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu-rỗi tôi. (câu 2)

Hãy ca-tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công-việc rực-rỡ: nên phô cho thế-gian đều biết! (câu 5)

Hãy dựng cờ trên núi trọi! Hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tay mà ngoắt, cho người ta vào các cửa người sang-trọng! (Ê-sai 13: 2)

Ta sẽ phạt thế-gian vì sự độc-ác nó, phạt kẻ dữ vì tội-lỗi chúng nó, làm cho kẻ kiêu hết kiêu, hạ sự tự-cao của kẻ bạo-ngược. (câu 11)

Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày-đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! 13Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối-cùng phương bắc. 14Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất-Cao. 15Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm-phủ, sa vào nơi vực thẳm! (câu 12-15)

Vì Đức Giê-hô-va vạn-quân đã toan-định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã dang ra, thì ai day lại được? (câu 27)

Các dòng nước ở Nim-rim cạn-tắt; cỏ khô, cỏ non chẳng có, không còn một vật xanh nào. (Ê-sai 15: 6)

Ví dầu Mô-áp chịu mệt-nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu-nguyện, cũng chẳng được nhậm! (Ê-sai 16: 12)

Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về Đấng tạo mình, và mắt trông thẳng đến Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 8Họ sẽ không còn xây mắt về các bàn-thờ, là công-việc của tay mình; và không còn ngó các đồ-vật bởi ngón tay mình chế ra, hoặc các tượng Át-tạt-tê, hoặc các trụ mặt trời. (Ê-sai 17: 7-8)

Ôi! đất đập cánh ào-ào kia, là đất ở bên kia các sông của Cút; 2sai sứ vượt biển, cỡi thuyền bằng lau đi trên mặt nước! Hỡi các sứ-giả nhặm-lẹ kia, hãy đi đến nước người cao da mởn, đến dân đáng kính-sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và giày-đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. (Ê-sai 18: 1-2)

Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ê-díp-tô, đánh rồi lại chữa lành; họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ cầu-nguyện và chữa lành cho. (Ê-sai 19: 22)

Trong ngày đó, kẻ ở gần biển sẽ nói rằng: Kìa, dân-tộc mà chúng ta vốn đem lòng trông-cậy, và chạy đến cầu-cứu để được giải-thoát khỏi vua A-si-ri, thì nay đã trở nên thể ấy rồi! Chúng ta làm sao trốn khỏi được? (Ê-sai 20: 6)

 

Ngày đăng: 05/27/2023