Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 173

Đáp án bài 172:
1711.b  1712.b  1713.c  1714.b  1715.a  1716.c  1717.d  1718.d  1719.b  1720.b

In Bài học:
TKTN – Bài 173

Bài 173 – lll Giăng – Khải huyền 3

Hỡi kẻ rất yêu-dấu, tôi cầu-nguyện cho anh được thạnh-vượng trong mọi sự, và được khỏe-mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh-vượng về phần linh-hồn anh vậy.(lllGiăng 2)

Tôi nghe con-cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui-mừng hơn nữa. (câu 4)

Hỡi kẻ rất yêu-dấu, chớ bắt-chước điều dữ, nhưng bắt-chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; còn kẻ làm điều dữ, chẳng hề thấy Đức Chúa Trời. (câu 11)

Các sứ-đồ đó nói với anh em rằng, trong các thời-kỳ sau-rốt, sẽ có mấy người hay nhạo-báng làm theo lòng ham-muốn không tin-kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe-đảng, thuộc về tánh xác-thịt, không có Đức Thánh-Linh. (Giu-đe câu 18-19)

Hỡi kẻ rất yêu-dấu, về phần anh em, hãy tự-lập lấy trên nền đức-tin rất thánh của mình, và nhân Đức Thánh-Linh mà cầu-nguyện, hãy giữ mình trong sự yêu-mến Đức Chúa Trời, và trông-đợi sự thương-xót của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. (câu 20-21)

Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên-tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì-giờ đã gần rồi. (Khải huyền 1: 3)

Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế-gian sẽ than-khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men! (câu 7)

Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có, và còn đến là Đấng Toàn-năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga. (câu 8)

Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính-mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa-sút từ đâu, hãy ăn-năn và làm lại những công-việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn-năn thì ta sẽ cất chân-đèn của ngươi khỏi chỗ nó. (Khải 2: 4-5)

Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma-quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử-thách; các ngươi sẽ bị hoạn-nạn trong mười ngày. Khá giữ trung-tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều-thiên của sự sống. (câu 10)

Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội-thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đương giấu-kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. (câu 17)

Ta biết công-việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. (Khải 3: 1)

Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn-năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh-thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình-lình. (câu 3)

Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên-sứ Ngài. (câu 5)

 

 

 

Ngày đăng: 07/08/2023