Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 174

Đáp án bài 173:
1721.a  1722.a  1723.b  1724.d  1725.d  1726.c  1727.c  1728.b  1729.a  1730.d

In Bài học:
TKTN – Bài 174

Bài 174 – Ê-sai 41-50

Ấy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu-tiên, mà cũng sẽ ở với cuối-cùng (Ê-sai 41: 4)

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi, lấy tay hữu công-bình ta mà nâng-đỡ ngươi. (câu 10)

Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa-mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước. (câu 18)

Nầy, đầy-tớ ta đây, là kẻ ta nâng-đỡ; là kẻ ta chọn-lựa, là kẻ mà linh-hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công-bình cho các dân ngoại. 2Người sẽ chẳng kêu-la chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường-phố nghe tiếng mình. 3Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công-bình. (Ê-sai 42: 1-3)

Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong-queo ra ngay-thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa-bỏ chúng nó đâu. (câu 16)

Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che-lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. (Ê-sai 43: 1-2)

Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu-chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn-quân, phán như vầy: Ta là đầu-tiên và cuối-cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. (Ê-sai 44: 6)

Những người ấy không biết và không suy-xét; vì mắt họ nhắm lại để đừng thấy, lòng họ lấp đi để đừng hiểu. (câu 18)

Ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm, và tội-lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta, vì ta đã chuộc ngươi. (câu 22)

Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. (Ê-sai 45: 5)

Hỡi các ngươi hết thảy ở các nơi đầu-cùng đất, hãy nhìn-xem ta và được cứu! Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. (câu 22)

Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh-vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. 4Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh-vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng-ẵm và giải-cứu các ngươi. (Ê-sai 46: 3-4)

Hãy nhớ mọi sự đó, hãy tỏ ra là đấng trượng-phu! Hỡi kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại! 9Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. (câu 8-9)

Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu-chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. 14Kìa, họ sẽ trở nên như rơm-rạ, bị lửa thiêu-đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. (Ê-sai 47: 13-14)

Khi Ngài dẫn họ đi ngang qua sa-mạc thì họ không khát, vì Ngài đã khiến nước từ vầng đá chảy ra cho họ; đập bể vầng đá, thì nước văng ra. 22Những người ác chẳng hưởng sự bình-an bao giờ, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Ê-sai 48: 21-22)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta đã nhậm lời ngươi trong kỳ thuận-tiện, đã vùa-giúp ngươi trong ngày cứu-rỗi. (Ê-sai 49: 8a)

Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn-bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. 16Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường-thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. 17Con-cái ngươi chóng về; kẻ phá-hại hủy-diệt ngươi sẽ khỏi giữa ngươi. (câu 15-17)

Thật, Chúa Giê-hô-va sẽ đến giúp ta: Ai định tội-lỗi ta được? (Ê-sai 50: 9)

 

Ngày đăng: 07/16/2023