Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 175

Đáp án bài 174:
1731.a  1732.a  1733.a  1734.a  1735.d  1736.b  1737.a  1738.c  1739.b  1740.d

In Bài học:
TKTN – Bài 175

Bài 175 – Khải huyền 3-9

Ta biết công-việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng-lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. (Khải 3:8)

Ta đến mau-kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều-thiên của ngươi. (câu 11)

Ta biết công-việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! 16Vậy, vì ngươi hâm-hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. (câu 15-16)

Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. (câu 20)

Kế đó, tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. (Khải 4: 1)

Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh-hiển, tôn-quí và quyền-lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn-vật mới có và đã được dựng nên. (câu 11)

Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi-khen, tôn-quí, vinh-hiển và quyền-phép cho đến đời đời! (Khải 5: 13)

Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng: Lạy Chúa là Đấng thánh và chân-thật, Chúa trì-hoãn xét-đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào? 11Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài; và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa, cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. (Khải 6: 10-11)

Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình (câu 14)

Chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! 17Vì ngày thạnh-nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? (câu 16-17)

Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi-phái dân Y-sơ-ra-ên (Khải 7: 4)

Người lại phán cùng tôi rằng: Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại-nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. 15Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài (câu 14-15)

Chúng sẽ không đói, không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. 17Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn-giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. (câu 16-17)

Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. (Khải 8: 1)

Khói hương từ tay thiên-sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời, với những lời cầu-nguyện của các thánh-đồ. (câu 4)

Còn những người sót lại, chưa bị các tai-nạn đó giết đi, vẫn không ăn-năn những công-việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ-lạy ma-quỉ cùng thần-tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. 21Chúng nó cũng không ăn-năn những tội giết người, tà-thuật, gian-dâm, trộm-cướp của mình nữa. (Khải 9: 20-21)

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 07/22/2023