Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 180

Đáp án bài 179:
1781.a  1782.b  1783.b  1784.a  1785.c  1786.c  1787.b  1788.b  1789.d  1790.d

In Bài học:
TKTN – Bài 180

Bài 180 – Giê-rê-mi 5-14

Sự gian-ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội-lỗi các ngươi ngăn-trở các ngươi được phước. (Giê-rê-mi 5: 25)

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chịu dạy-dỗ, e rằng lòng ta chán-bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi hoang-vu, không người ở chăng (Giê 6: 8)

Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham-lam; từ kẻ tiên-tri cho đến thầy tế-lễ, đều làm sự giả-dối. 14Họ rịt vít-thương cho dân ta cách sơ-sài mà rằng: Bình-an! Bình-an! mà không bình-an chi hết. (câu 13-14)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn-xem; tra-xét những đường-lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an-nghỉ cho linh-hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy. (câu 16)

Vậy thì các ngươi xem nhà nầy, là nơi được xưng bằng danh ta, như hang trộm-cướp sao? Nầy, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê 7: 11)

Nhưng, nầy là mạng-lịnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta; hãy đi theo cả đường-lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. (câu 23)

Chim hạc giữa khoảng-không tự biết các mùa đã định cho nó; chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ dời chỗ ở. Nhưng dân ta chẳng biết luật-pháp của Đức Giê-hô-va! (Giê 8: 7)

Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu-rỗi! (câu 20)

Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! Hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. (Giê 9: 1)

Ai là người khôn-ngoan đặng hiểu những sự nầy? Và miệng Đức Giê-hô-va nói cùng ai, để người báo tin? Vì làm sao xứ nầy bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại? 13Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là vì chúng nó bỏ luật-pháp ta mà ta đã đặt cho; không vâng tiếng ta, và không bước theo. (câu 12-13)

Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng-động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. (Giê 10: 10)

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình. (câu 23)

Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi; 5hầu cho ta giữ lời thề ta đã thề cùng tổ-phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, như xứ các ngươi thấy ngày nay. Tôi bèn thưa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va! A-men! (Giê 11: 4-5)

Bấy giờ, các thành của Giu-đa và dân-cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu-cầu các thần mà mình vẫn dâng hương; nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn-nạn đâu. (câu 12)

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện-luận cùng Ngài, Ngài thật công-bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện-luận cùng Ngài. Sao đường-lối những kẻ ác được thạnh-vượng? Sao những người gian-trá được yên-ổn? (Giê 12: 1)

Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi-mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên-lặng, ngươi được an-ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? (câu 5)

Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được. (Giê 13: 23)

Tôi bèn thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy, các tiên-tri bảo họ rằng: Các ngươi sẽ không thấy gươm-dao, sẽ chẳng có đói-kém; nhưng ta sẽ ban sự bình-an bền lâu cho các ngươi ở trong miền nầy.
14Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: Ấy là những lời nói dối, mà các tiên-tri đó nhân danh ta truyền ra. Ta chẳng từng sai họ đi, chẳng từng truyền lịnh và chẳng từng phán cùng họ. Họ nói tiên-tri đó là theo những sự hiện-thấy giả-dối, sự bói-khoa, sự hư-không, và sự lừa-gạt bởi lòng riêng mình! (Giê 14: 13-14)

 

 

Ngày đăng: 08/27/2023