Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 181

Đáp án bài 180:
1791.d  1792.b  1793.a  1794.a  1795.c  1796.b  1797.c  1798.d  1799.d  1800.c

In Bài học:
TKTN – Bài 181

Bài 181 – Giê-rê-mi 15-21

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ai đã được định cho chết, hãy chịu chết; ai đã được định cho phải gươm-dao, hãy chịu gươm-dao; ai đã được định cho phải đói-kém, hãy chịu đói-kém; ai đã được định cho sự phu-tù, hãy chịu phu-tù. (Giê 15: 2)

Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững-bền cho dân nầy, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải-thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. (câu 20)

Đức Giê-hô-va phán: Ấy là tại tổ-phụ các ngươi đã bỏ ta, mà theo các thần khác, đặng hầu-việc và quì-lạy các thần ấy, mà đã lìa-bỏ ta, và không giữ luật-pháp ta. 12Còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ-phụ mình; vì, nầy, các ngươi ai nấy đều theo sự cứng-cỏi của lòng ác mình, chẳng lo nghe ta. (Giê 16: 11-12)

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức-mạnh tôi, đồn-lũy tôi, và là nơi ẩn-náu của tôi trong ngày khốn-nạn! (câu 19 a)

Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ-cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông-cậy mình. 8Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ-hãi, mà lá cứ xanh-tươi. Gặp năm hạn-hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.(Giê 17: 7-8)

Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất là xấu-xa: ai có thể biết được? 10Ta, Đức Giê-hô-va, dò-xét trong trí, thử-nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết-quả của việc họ làm. (câu 9-10)

Hỡi Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: Vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi-khen. (câu 14)

Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. (Giê 18: 6)

Đức Giê-hô-va vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ giáng tai-nạn mà ta đã báo trước cho thành nầy và những thành thuộc về nó, vì chúng nó làm cổ mình nên cứng, hầu cho chẳng được nghe lời ta. (Giê 19: 15)

Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt-cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt-mỏi vì nín-lặng, không chịu được nữa. (Giê 20: 9)

Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã khuyên-dỗ tôi, và tôi đã chịu khuyên-dỗ; Ngài mạnh hơn tôi và đã được thắng. (câu 7)

Ngươi khá nói cùng dân nầy rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. (Giê 21: 8)

Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phạt các ngươi theo quả của việc làm các ngươi; ta sẽ đốt lửa trong rừng nó, lửa sẽ nuốt hết mọi vật ở chung-quanh nó. (câu 14)

 

 

 

Ngày đăng: 09/11/2023