Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 182

Đáp án bài 181:
1801.c  1802.b  1803.b  1804.a  1805.d  1806.b  1807.a  1808.c  1809.c  1810.b

In Bài học:
TKTN – Bài 182

Bài 182 – Giê-rê-mi 22-29

Có nhiều dân-tộc sẽ đi qua gần thành nầy, đều nói cùng bạn mình rằng: Cớ sao Đức Giê-hô-va đã đãi thành lớn nầy như vậy? 9Sẽ có kẻ đáp rằng: Ấy là tại dân thành đó đã bỏ giao-ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà thờ-lạy và hầu-việc các thần khác. (Giê 22: 8-9)

Khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công-bình, làm phòng bởi sự bất-nghĩa; dùng kẻ lân-cận mình làm việc vô-lương, và chẳng trả tiền công (câu 13)

Đức Giê-hô-va phán: Khốn thay cho những kẻ chăn hủy-diệt và làm tan-lạc bầy chiên của đồng cỏ ta. (Giê 23: 1)

Đức Giê-hô-va phán: Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? (câu 23)

Khi tiên-tri nào có chiêm-bao, hãy thuật chiêm-bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung-tín! (câu 28)

Ta sẽ ban cho chúng nó tấm lòng hay nhận-biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó; vì chúng nó sẽ hết lòng trở về cùng ta. (Giê 24: 7)

Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường dữ mình trở lại; hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ-phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời (Giê 25: 5)

Hỡi những kẻ chăn, hãy than-khóc, cất tiếng than-van! Hỡi những kẻ dẫn bầy chiên, hãy lăn trong tro-bụi! (câu 34)

Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường-lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn-năn về tai-họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. (Giê 26: 13)

Chính ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền-năng lớn và cánh tay dang ra của ta, ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. (Giê 27: 5)

Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó, nhưng chúng nó nói tiên-tri giả-dối nhân danh ta (câu 15)

Nguyền-xin Đức Giê-hô-va làm những lời ngươi đã nói tiên-tri, đem những khí-mạnh của nhà Đức Giê-hô-va và hết thảy những kẻ phu-tù từ Ba-by-lôn trở về trong chốn nầy! (Giê 28: 6b)

Ngươi khá đi nói với Ha-na-nia rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi đã bẻ ách bằng săng; song làm ách bằng sắt mà thế lại. (câu 13)

Đức Giê-hô-va vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Chớ để cho các tiên-tri ở trong vòng các ngươi và các thầy bói lừa-dối các ngươi; cũng chớ nghe những điềm chiêm-bao mà các ngươi thấy. 9Vì chúng nó nhân danh ta mà nói tiên-tri giả-dối cho các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ta chẳng hề sai chúng nó. (Giê 29: 8-9)

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý-tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý-tưởng bình-an, không phải tai-họa, để cho các ngươi được sự trông-cậy trong lúc cuối-cùng của mình. 12Bấy giờ các ngươi sẽ kêu-cầu ta, sẽ đi và cầu-nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. 13Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm-kiếm ta hết lòng. (câu 11-13)

 

 

 

 

Ngày đăng: 09/16/2023