Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 183

Đáp án bài 182:
1811.d  1812.c  1813.c  1814.b  1815.a  1816.a  1817.d  1818.c  1819.b  1820.d

In Bài học:
TKTN – Bài 183

Bài 183 – Giê-rê-mi 30-37

Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi-han ngươi; vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa-phạt ngươi như người hung-ác sửa-phạt, bởi cớ sự gian-ác ngươi dồn-dập, tội-lỗi ngươi thêm nhiều. (Giê 30: 14)

Sự nóng-giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau-rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. (câu 24)

Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu-thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân-từ mà kéo ngươi đến (Giê 31: 3)

Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va; hãy reo lời ấy ra trong các cù-lao xa! Khá nói rằng: Đấng đã làm tan-lạc Y-sơ-ra-ên sẽ thâu-nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. (câu 10)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than-thở, khóc-lóc đắng-cay. Ra-chên khóc con-cái mình, mà không chịu yên-ủi về con-cái mình, vì chúng nó không còn nữa! (câu 15)

Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền-phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. (Giê 32: 17)

Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vầy: 27Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác-thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng? (câu 26-27)

Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường-lối như nhau, hầu cho kính-sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. (câu 39)

Hãy kêu-cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. (Giê 33: 3)

Còn các ngươi, đã trở lại và làm điều đẹp mắt ta, mỗi người rao cho kẻ lân-cận mình được thong-thả; và đã lập giao-ước trước mặt ta, tức trong nhà được xưng bằng danh ta. (Giê 34: 15)

Ta cũng đã sai hết thảy đầy-tớ ta, tức các tiên-tri, đến cùng các ngươi; ta đã dậy sớm sai họ đến đặng nói rằng: Mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình; hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu-việc chúng nó, thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ-phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào, và chẳng nghe ta. (Giê 35: 15)

Khi người Giu-đa sẽ biết mọi tai-vạ ta định giáng cho chúng nó, có lẽ ai nấy đều trở lại khỏi đường xấu mình, hầu cho ta có thể tha sự gian-ác và tội-lỗi chúng nó. (Giê 36: 3)

Vua Sê-đê-kia sai Giê-hu-can, con trai Sê-lê-mia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế-lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng tiên-tri Giê-rê-mi mà nói rằng: Xin vì chúng tôi cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. (Giê 37: 3)

Các quan-trưởng giận Giê-rê-mi; bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ-ký Giô-na-than; vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục. 16Giê-rê-mi bị bỏ trong ngục, trong buồng tối như vậy, và người ở đó lâu ngày. (câu 15-16)

 

 

Ngày đăng: 09/29/2023