Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 184

Đáp án bài 183:
1821.d 1822.b  1823.a  1824.a  1825.c  1826.b  1827.d  1828.a  1829.b  1830.d

In Bài học:
TKTN – Bài 184

Bài 184 – Giê-rê-mi 37- 42

Các quan-trưởng giận Giê-rê-mi; bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ-ký Giô-na-than; vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục. 16Giê-rê-mi bị bỏ trong ngục, trong buồng tối như vậy, và người ở đó lâu ngày. (Giê 37: 15-16)

Bây giờ, Hỡi vua, chúa tôi, xin hãy nghe, mong rằng lời cầu-xin của tôi được vua nhận lấy! Xin chớ giao tôi lại trong nhà thơ-ký Giô-na-than, kẻo tôi sẽ chết tại đó.
21Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành-lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành-lang lính canh là như vậy. (câu 20-21)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thành nầy chắc sẽ bị phó vào tay đạo-binh vua Ba-by-lôn, nó sẽ chiếm lấy. (Giê 38: 3)

Họ bèn bắt Giê-rê-mi và quăng người xuống hố của Manh-ki-gia, con trai vua, hố ấy ở trong hành-lang lính canh; họ dùng dây mà thả Giê-rê-mi xuống. Hố không có nước, chỉ có bùn; Giê-rê-mi bị lút dưới bùn. (câu 6)

Muôn tâu chúa tôi, những người nầy đãi tiên-tri Giê-rê-mi cách như vậy, vả lại quăng người xuống hố, là ác lắm. Người sẽ chết đói tại đó, vì trong thành không còn có bánh nữa. (câu 9)

Ê-bết-Mê-lết đem những người đó theo mình và đi vào cung vua, đến một chỗ ở dưới kho. Tại đó, người lấy giẻ và áo cũ, dùng dây dòng xuống dưới hố cho Giê-rê-mi. (câu 11)

Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống. (câu 20)

Đức Giê-hô-va phán: Nhưng trong ngày đó, ta sẽ giải-cứu ngươi, thì ngươi sẽ không bị nộp trong tay những người mình sợ. 18Vì ta sẽ cứu ngươi chắc thật, ngươi sẽ không ngã dưới lưỡi gươm; ngươi sẽ lấy được sự sống mình như của-cướp, vì đã để lòng trông-cậy trong ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Giê 39: 17-18)

Quan làm đầu thị-vệ sai dẫn Giê-rê-mi đến và nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã rao tai-nạn ấy cho chỗ nầy; 3rồi Đức Giê-hô-va đã làm y như Ngài đã phán, vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va và không vâng theo tiếng Ngài; nên sự nầy đã xảy đến cho các ngươi. (Giê 40: 2-3)

Đoạn, Ích-ma-ên, con trai Nê-tha-nia, cùng mười người đi với mình đứng dậy lấy gươm đánh Ghê-đa-lia, con trai A-hi-cam, cháu Sa-phan, và giết người, tức là người mà vua Ba-by-lôn lập làm tổng-đốc trong đất như vậy. 3Ích-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đương ở với Ghê-đa-lia tại Mích-ba, và lính chiến người Canh-đê ở đó. (Giê 41: 2-3)

Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, là Đấng mà chúng tôi sai ông đến; để khi vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, thì chúng tôi sẽ được phước. (Giê 42: 6)

 

 

Ngày đăng: 10/07/2023