Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 185

Đáp án bài 184:
1831.d  1832.d  1833.a  1834.b  1835.c  1836.c  1837.d  1838.a  1839.d  1840.d

In Bài học:
TKTN – Bài 185

Bài 185 – Giê-rê-mi 43-52

Khi Giê-rê-mi đã thuật hết cho cả dân-sự mọi lời mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó, là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó đã sai người nói cho chúng nghe, tức là những lời nầy, 2thì A-xa-ria, con trai Hô-sa-gia, và Giô-ha-nan, con trai Ca-rê-át, cùng mọi người kiêu-ngạo nói với Giê-rê-mi rằng: Ngươi nói dối! (Giê 43: 1-2)

Dầu vậy, ta đã sai mọi tôi-tớ ta, tức các tiên-tri, đến cùng các ngươi; ta dậy sớm sai họ đến đặng bảo các ngươi rằng: Ôi! sự gớm-ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. 5Nhưng chúng nó chẳng nghe, chẳng để tai vào, chẳng chừa sự dữ, và cứ đốt hương cho các thần khác. (Giê 44: 4-5)

Bây giờ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn-quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Sao các ngươi phạm tội trọng dường ấy nghịch cùng mạng-sống mình… (câu 7)

Nầy, vật ta đã dựng thì ta phá đi, vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất. 5Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? (Giê 45: 4-5)

Hãy sửa-soạn thuẫn lớn thuẫn nhỏ, và đi ra trận! 4Hỡi lính kỵ, hãy thắng ngựa, cỡi lên! Khá đội mão trụ và đứng sắp hàng; mài mũi giáo và mặc giáp!… (Giê 46: 3-4)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Kìa, những luồng sóng từ phương bắc nhảy lên, sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vật ở đất, ngập thành và dân-cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân-cư trong đất đều than-thở. (Giê 47: 2)

Ga-xa đã trở nên trọc-trọi; Ách-ca-lôn cùng các đồng-bằng xung-quanh đã ra hư-không; các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ? (câu 5)

Vì ngươi đã trông-cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế-lễ và các quan-trưởng mình sẽ đi làm phu-tù. (Giê 48: 7)

Làm sao các ngươi nói được rằng: Chúng ta là anh-hùng, là người mạnh-mẽ nơi chiến-trận? (câu 14)

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, những kẻ vốn không phải uống chén nầy, chắc sẽ uống lấy; và ngươi há khỏi hình-phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình-phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. (Giê 49: 12)

Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam; vua và các quan-trưởng nó, ta sẽ diệt đi. 39Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau-rốt, ta sẽ đem các phu-tù của Ê-lam trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. (câu 38-39)

Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, trong kỳ đó, con-cái Y-sơ-ra-ên và con-cái Giu-đa cùng nhau trở lại, vừa đi vừa khóc, tìm-kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 5Chúng nó hướng mặt về Si-ôn, hỏi thăm về nó mà rằng: Hãy đến, liên-kết với Đức Giê-hô-va bởi một giao-ước đời đời sẽ không quên! (Giê 50: 4-5)

Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất; những kẻ chăn làm cho lộn đường, để chúng nó lầm-lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an-nghỉ. (câu 6)

Chính Ngài là Đấng đã lấy quyền-năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn-ngoan mình lập thành thế-gian, lấy sự sáng-suốt mình giương các từng trời ra. (Giê 51: 15)

Các ngươi là kẻ đã tránh khỏi gươm, hãy đi, đừng đứng lại! Từ phương xa hãy nhớ đến Đức Giê-hô-va, và tưởng tới Giê-ru-sa-lem! (câu 50)

Vua Ba-by-lôn khiến giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người, cũng khiến giết mọi quan-trưởng Giu-đa tại Ríp-la. 11Đoạn sai móc mắt Sê-đê-kia, lấy xiềng xiềng lại. Vua Ba-by-lôn đem Sê-đê-kia về Ba-by-lôn, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết. (Giê 52: 10-11)

Ngày đăng: 10/15/2023