Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 186

Đáp án bài 185:
1841.a  1842.a  1843.c  1844.b  1845.b  1846.d  1847.d  1848.c  1849.c  1850.b

In Bài học:
TKTN – Bài 186

Bài 186 – Ca Thương 1 – Ê-xê-chi-ên 5

Thành nầy xưa vốn đông dân lắm, kìa nay ngồi một mình!
Xưa vốn làm lớn giữa các dân, nay như đàn-bà góa!
Xưa vốn làm nữ-chủ các quận, nay phải nộp thuế-khóa!
2Nó khóc nức-nở ban đêm, nước mắt tràn đôi má.
Mọi kẻ yêu-mến nó, chẳng ai yên-ủi nó.
Bạn-bè nó phản nó, đều trở nên nghịch-thù. (Ca thương 1: 1-2)

Nguyền cho mọi tội chúng nó bày ra trước mặt Ngài!
Xin đãi chúng nó như đãi tôi bởi cớ mọi tội-lỗi tôi;
Vì tôi than-thở nhiều, và lòng tôi mòn-mỏi. (câu 22)

Trong cơn nóng giận, Ngài chặt hết sừng của Y-sơ-ra-ên.
Ngài đã rút tay hữu lại từ trước mặt kẻ nghịch-thù.
Ngài đã đốt-cháy Gia-cốp như lửa hừng thiêu-nuốt cả tư bề. (Ca thương 2: 3)

Lòng dân ngươi kêu-van đến Chúa.
Hỡi tường-thành con gái Si-ôn, hãy cho nước mắt ngươi ngày đêm chảy như sông!
Đừng cho nghỉ-ngơi; con-ngươi mắt ngươi chẳng thôi.
19Hãy chỗi dậy kêu-van lúc ban đêm, vừa đầu các phiên canh;
Đổ lòng ra như nước ở trước mặt Chúa.
Hãy giơ tay hướng về Chúa vì sự sống con nhỏ ngươi, chúng nó ngất đi vì đói nơi góc phố. (câu 18-19)

Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông-mong:
22Ấy là nhờ sự nhân-từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương-xót của Ngài chẳng dứt;
23Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành-tín Ngài là lớn lắm.
24Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp ta, nên ta để lòng trông-cậy nơi Ngài.
25Đức Giê-hô-va ban sự nhân-từ cho những kẻ trông-đợi Ngài, cho linh-hồn tìm-cầu Ngài.
26Thật tốt cho người trông-mong và yên-lặng đợi-chờ sự cứu-rỗi của Đức Giê-hô-va. (Câu 21-26)

Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu-cầu danh Ngài.
56Ngài chắc đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi hơi-thở và lời kêu-van tôi. (câu 55-56)

Các người sang-trọng của nó tinh hơn tuyết, trắng hơn sữa.
Nước da đỏ hồng hơn san-hô, mình-mẩy sáng ngời như bích-ngọc.
8Nay mặt đen hơn than: chẳng ai nhận-biết trong đường-phố;
Còn xương bọc da; khô ran như khúc gỗ. (Ca thương 4: 7-8)

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nhớ sự đã giáng trên chúng tôi;
Hãy đoái xem sự sỉ-nhục chúng tôi! Ca thương 5: 1)

Da chúng tôi nóng như lò lửa,
Vì cơn đói thiêu-đốt chúng tôi! (câu 10)

Mão triều-thiên rơi khỏi đầu chúng tôi,
Khốn cho chúng tôi, vì chúng tôi phạm tội! (câu 16)

Ánh sáng thấy chung-quanh đó giống như ánh sáng của cái mống trong mây khi đương mưa. Ấy là tỏ ra hình-trạng của sự vinh-quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sấp mặt xuống và nghe tiếng của một Đấng phán cùng ta. (Ê-x6-chi-ên 1: 28)

Ấy là con-cái dày mặt cứng lòng, ta sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy!… 5Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi, hoặc chẳng khứng nghe, — vì là nhà bạn-nghịch, — ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở giữa mình đã có một đấng tiên-tri. (Ê-xê-chi-ên 2: 4-5)

Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy; hãy ăn cuốn nầy, rồi đi, và nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên. 2Ta mở miệng ra, và Ngài khiến ta ăn cuốn ấy. (Ê-xê-chi-ên 3: 1-2)

Đoạn, Ngài lại phán: Hỡi con người, nầy, ta sẽ bẻ gậy bánh trong Giê-ru-sa-lem đi; chúng nó sẽ cân bánh mà ăn, và sợ-hãi, lường nước mà uống, và sững-sờ. 17Thế thì chúng nó thiếu bánh và nước, cùng nhau thất-kinh, và hao-mòn trong tội-lỗi mình. (ê-xê-chi-ên 4: 16-17)

Vậy khi ta sẽ nổi giận xét-đoán ngươi, nhân sự thạnh-nộ trách-phạt ngươi, ngươi sẽ bị nhuốc-nhơ và chê-bai, làm gương và gở-lạ cho các nước chung-quanh ngươi. Chính ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy! (Ê-xê-chi-ên 5: 15)

 

 

Ngày đăng: 10/22/2023