Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 187

Đáp án bài 186:
1851.a  1852.b  1853.c  1854.d  1855.b  1856.c  1857.d  1858.b  1859.c  1860.d

In Bài học:
TKTN – Bài 187

Bài 187 – Ê-xê-chi-ên 6-15

Những kẻ bị giết sẽ ngã xuống giữa các ngươi, các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va! (Ê-xê 6: 7)

Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, và lời ta đã nói giáng tai-vạ cho chúng nó chẳng phải là lời hư-không vậy. (câu 10)

Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Y-sơ-ra-ên như vầy: Sự cuối-rốt đây nầy! Sự cuối-rốt đã đến cho bốn góc đất! 3Bây giờ, ấy là sự cuối-rốt cho ngươi. Ta sẽ xổ cơn giận ta trên ngươi, theo đường-lối ngươi mà đoán-xét ngươi, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm-ghiếc. (Ê-xê 7: 1-3)

Mắt ta chẳng đoái-tiếc ngươi, ta chẳng thương-xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường-lối ngươi báo-trả ngươi, sự gớm-ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đoán-phạt. (câu 9)

Ngài lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ nầy làm, tức là những sự gớm-ghiếc lớn mà nhà Y-sơ-ra-ên đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm-ghiếc lớn khác nữa! (Ê-xê 8: 6)

Vậy nên ta cũng sẽ làm y theo cơn giận; mắt ta chẳng đoái-tiếc chúng nó, và ta không thương-xót đâu. Dầu chúng nó kêu-la om-sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. (câu 18)

Trong khi họ đánh, thì ta ở lại một mình. Ta bèn ngã sấp mặt xuống và kêu lên rằng: Ôi! hỡi Chúa Giê-hô-va, Chúa hầu đổ cơn giận trên thành Giê-ru-sa-lem mà diệt hết thảy dân sót của Y-sơ-ra-ên, hay sao? 9Ngài phán rằng: Sự gian-ác của nhà Y-sơ-ra-ên và của Giu-đa lớn quá lắm thay; đất đầy những máu, trong thành đầy sự trái phép; vì chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va đã lìa-bỏ đất nầy, Đức Giê-hô-va chẳng thấy chi hết. (Ê-xê 9: 8-9)

Sự vinh-hiển của Đức Giê-hô-va bèn dấy lên từ chê-ru-bim, đứng nơi ngạch cửa nhà; nhà đầy mây, và hành-lang đầy sự chói-sáng của vinh-quang Đức Giê-hô-va. 5Tiếng của những cánh chê-ru-bim vang ra đến hành-lang ngoài, giống như tiếng của Đức Chúa Trời Toàn-năng, khi Ngài phán. (Ê-xê 10: 4-5)

Các ngươi sẽ ngã bởi gươm; ta sẽ đoán-xét các ngươi trong bờ-cõi Y-sơ-ra-ên, các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. (Ê-xê 11: 10)

Vậy nên, hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan-tác, và ta sẽ ban đất Y-sơ-ra-ên cho các ngươi. (câu 17)

Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: 2Hỡi con người, ngươi ở giữa nhà bạn-nghịch, chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe; vì ấy là nhà bạn-nghịch. (Ê-xê 12: 1)

Khi ta làm tan-tác chúng nó trong các dân-tộc và rải ra trong các nước, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 16Dầu vậy, ta sẽ chừa lại một số ít trong chúng nó thoát khỏi gươm-dao, đói-kém, ôn-dịch; đặng chúng nó có thể thuật lại mọi sự gớm-ghiếc của mình trong các dân mà chúng nó sẽ đến ở; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. (câu 15-16)

Tay ta sẽ nghịch cùng những tiên-tri thấy sự hiện-thấy phỉnh-phờ, bói những sự giả-dối. Chúng nó sẽ không dự vào hội-bàn dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Y-sơ-ra-ên nữa, và không vào trong đất của Y-sơ-ra-ên; các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. 10Thật vậy, bởi chúng nó lừa-dối dân ta mà rằng: Bình-an; mà chẳng có bình-an chi hết (Ê-xê 13: 9-10)

Vậy nên, hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần-tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm-ghiếc của các ngươi. (Ê-xê 14: 6)

Ta sẽ làm đất nầy ra hoang-vu, vì chúng nó đã phạm tội, Chúa Giê-hô-va phán vậy. (Ê-xê 15: 8)

 

 

Ngày đăng: 10/27/2023