Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 25

Đáp án Bài 24:
231.d 232.d 233.a 234.b 235.b 236.c 237.d 238.d 239.c 240.a

In Bài Học:
TKTN – Bài 25

Sáng-thế-ký 46-50

Đức Chúa Trời phán: Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ chi, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn. (Sáng 46:3)

Y-sơ-ra-ên nói cùng Giô-sép rằng: Chớ chi cho cha chết bây giờ đi! Vì cha đã thấy được mặt con, và biết con vẫn còn sống. (30)

Vậy, Giô-sép vâng mạng Pha-ra-ôn, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhứt trong xứ Ê-díp-tô làm sản-nghiệp (Sáng 47:11)

Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu-xin Đức Chúa Trời mà tổ-phụ tôi là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ-phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn-nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay, thiên-sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn-nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ nầy; nối danh tôi và tổ-phụ tôi là Áp-ra-ham và Y-sác, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô-số trên mặt đất! (Sáng 48:15 -16)

Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ-gìn sự sống của dân-sự đông-đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp-dưỡng các anh và con-cái các anh. Đoạn, Giô-sép an-ủi các anh, và lấy lời êm-dịu mà nói cùng họ. (Sáng 50:19-21)

Ngày đăng: 11/17/2018