Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 32

Đáp án Bài 31:
301.a 302.d 303.d 304.a 305.b 306.c 307.c 308.a 309.c 310.d

In Bài học:
TKTN Bài 32

Mác 6-8

Thiên-hạ nghe Ngài, lấy làm lạ mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn-sáng mà người được ban cho là gì, và thể nào tay người làm được những phép lạ dường ấy? Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư? (Mác 6:2-3)

Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên-tri chỉ bị quê-hương mình, bà-con mình và trong nhà mình khinh-dể mà thôi. Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau-ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin. (4-6)

Tôi muốn vua lập-tức cho tôi cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm (25)

Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương-xót đến, vì như chiên không có người chăn (34)

Chính các ngươi phải cho họ ăn (37)

Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. (50)

Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành, hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ, và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài; những kẻ đã rờ đều được lành bịnh cả. (56)

Dân nầy lấy môi miếng tôn-kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. (Mác 7: 6-7)

Chẳng sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ-dáy người được; nhưng sự gì từ trong người ra, đó là sự làm dơ-dáy người (15-16)

Vì thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác-tưởng, sự dâm-dục, trộm-cướp, giết người, tà-dâm, tham-lam, hung-ác, gian-dối, hoang-đàng, con mắt ganh-đố, lộng-ngôn, kiêu-ngạo, điên-cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ-dáy người. (21-23)

Hãy đi, vì lời ấy, quỉ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. (29)

Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi, mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt-lành: Khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy! (37)

Ngài hỏi: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa: Có bảy cái. (Mác 8:5)

Khi ta bẻ năm cái bánh cho năm ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Mười hai giỏ. Còn khi ta bẻ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh vụn? Thưa: Bảy giỏ. Ngài phán: Các ngươi còn chưa hiểu sao? (19-21)

Ngài hỏi: Nhưng các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là Đấng Christ (29)

Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập-tự-giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin-lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên-hạ mà mất linh-hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh-hồn mình ư? (34-37)

Ngày đăng: 01/06/2019