Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 33

Đáp án Bài 32:
311.d 312.a 313.c 314.d 315.b 316.c 317.b 318.b 319.d 320.d

In Bài học:
TKTN – Bài 33

Xuất-ê-díp-tô ký 13-17

Môi-se nói cùng dân-sự rằng: Hãy kỷ-niệm ngày nầy, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền-năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-lệ; nên chớ ai ăn bánh có men. (Xuất 13:3) Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ-cõi xứ Ca-na-an, như Ngài đã thề cùng ngươi, và tổ-phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng-nam cùng cả con đầu lòng đực của súc-vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va (11-12)

Đức Giê-hô-va đi trước dân-sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân-sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. (21-22)

Môi-se đáp cùng dân-sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải-cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-hô-va sẽ chiến-cự cho, còn các ngươi cứ yên-lặng. (Xuất 14: 13-14)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Sao ngươi kêu-van ta? Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên cứ đi; 16còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân-rẽ nước ra, thì dân Y-sơ-ra-ên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. (15)

Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân-rẽ. Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. (21-22)

Môi-se kêu-van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. (Xuất 15:25)

Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm-chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay-thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều-răn và giữ mọi luật-lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi. (26)

Cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên oán-trách Môi-se và A-rôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giê-hô-va tại xứ Ê-díp-tô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán-hê! (Xuất 16:2-3)

Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân-sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật-lệ của ta hay chăng. (4)

Dân Y-sơ-ra-ên bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường từ ô-me; ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu; mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Môi-se nói cùng dân-sự rằng: Đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. (Xuất 16:17-19)

Dân Y-sơ-ra-ên ăn ma-na trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ-cõi xứ Ca-na-an, là xứ có người ta ở. (35)

Môi-se bèn kêu-cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Tôi phải xử thế nào cùng dân nầy? Thiếu điều họ ném đá tôi! (Xuất 17:4)

Ngày đăng: 01/13/2019