Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 35

Đáp án Bài 34:
331.a 332.b 333.d 334.b 335.c 336.a 337.d 338.d 339.a 340.a

In Bài học:
TKTN – Bài 35

Xuất Ê-díp-tô ký 17-20

Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân A-ma-léc lại thắng hơn. (Xuất 17: 11)

Giê-trô nói rằng: Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va thay! là Đấng đã giải-cứu các ngươi ra khỏi tay người Ê-díp-tô và tay Pha-ra-ôn, và giải-cứu dân-sự ra khỏi quyền của người Ê-díp-tô. Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ê-díp-tô cậy lòng kiêu-ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó (Xuất 18: 10-11)

Điều con làm đó chẳng tiện….vì việc đó nặng-nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu-xin Đức Giê-hô-va phù-hộ cho….hãy chọn lấy trong vòng dân-sự mấy người tài-năng, kính-sợ Đức Chúa Trời, chân-thật, ghét sự tham lợi, mà lập lên trên dân-sự, làm trưởng cai-trị hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người, đặng xét-đoán dân-sự hằng ngày. (17-22)

Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao-ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế-gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế-lễ, cùng một dân-tộc thánh cho ta (Xuất 19:5-6)

Mười điều răn
1.Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.

2. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta.

3. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

4. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công-việc mình trong sáu ngày; nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công-việc chi hết; vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

5. Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

6. Ngươi chớ giết người.

7. Ngươi chớ phạm tội tà-dâm.

8. Ngươi chớ trộm-cướp.

9. Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận mình.

10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận ngươi. (Xuất 20:1-17)

Vả, cả dân-sự nghe sấm vang, tiếng kèn thổi, thấy chớp nhoáng, núi ra khói, thì run-rẩy và đứng cách tận xa. Dân-sự bèn nói cùng Môi-se rằng: Chính mình người hãy nói cùng chúng tôi thì chúng tôi sẽ nghe; nhưng cầu-xin Đức Chúa Trời chớ phán cùng, e chúng tôi phải chết chăng. Môi-se đáp rằng: Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng-lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính-sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. (18-20)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Các ngươi đã thấy ta từ trên trời phán xuống cùng; vậy, chớ đúc tượng-thần bằng bạc hay bằng vàng mà sánh với ta. Ngươi hãy lập cho ta một bàn-thờ bằng đất, trên đó phải dâng của-lễ thiêu, cùng của-lễ thù-ân của ngươi, hoặc chiên hay bò. Phàm nơi nào có ghi-nhớ danh ta, ta sẽ đến và ban phước cho ngươi tại đó. (22-24)

Ngày đăng: 01/25/2019