Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 37

Đáp án Bài 36:
351.b 352.d 353.d 354.a 355.c 356.b 357.a 358.a 359.c 360.b

In Bài học:
TKTN Bài 37

Xuất Ê-díp-tô ký 21-40

Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử-tử (Xuất 21:12)

Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử-tử.
Kẻ nào bắt người và bán, hoặc giữ lại trong tay mình, sẽ bị xử-tử.
Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, sẽ bị xử-tử. (15-17)

Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. (23-25)

Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy; khi ngươi làm chứng trong việc kiện-cáo, chớ nên trở theo bên phe đông mà phạm sự công-bình.

Ngươi chớ tư-vị kẻ nghèo trong việc kiện-cáo. (Xuất 23:2-3)

Trong cơn kiện-cáo, ngươi chớ phạm quyền-lợi của người nghèo ở giữa vòng ngươi. Ngươi phải tránh xa các lời giả-dối; chớ giết kẻ vô-tội và kẻ công-bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian-ác đâu. Ngươi chớ nhậm của hối-lộ, vì của hối-lộ làm mờ mắt người thượng-trí, và làm mất duyên-do của kẻ công-bình. (6-8)

Vả, Giô-suê nghe dân chúng la lên, bèn nói cùng Môi-se rằng: Trong trại-quân có tiếng chiến-đấu. Môi-se đáp rằng: Chẳng phải tiếng kêu về thắng trận, cũng chẳng phải tiếng kêu về thua trận; nhưng ta nghe tiếng kẻ hát. Khi đến gần trại-quân, Môi-se thấy bò con và sự nhảy múa, bèn nổi giận, liệng hai bảng chứng khỏi tay mình, bể ra nơi chân núi. (Xuất 32:17-19)

Vả, Môi-se thấy dân-sự buông-lung, vì A-rôn để họ buông-lung, đến đỗi bị sỉ-nhục trong vòng các thù-nghịch, thì người đứng nơi cửa trại-quân mà nói rằng: Ai thuộc về Đức Giê-hô-va, hãy đến cùng ta đây! Hết thảy người Lê-vi đều nhóm lại gần bên người. (25-26)

Vậy, Môi-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi! dân-sự nầy có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng; nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Kẻ nào phạm tội cùng ta, ta sẽ xóa nó khỏi sách ta. Bây giờ, hãy đi, dẫn dân-sự đến nơi ta đã chỉ phán. Nầy thiên-sứ ta sẽ đi trước ngươi; nhưng ngày nào ta hành-phạt thì sẽ phạt tội chúng nó. Đức Giê-hô-va hành-phạt dân-sự là vậy, vì dân-sự là gốc phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra. (31-35)

Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân-từ, thương-xót, chậm giận, đầy-dẫy ân-huệ và thành-thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian-ác, tội trọng, và tội-lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô-tội, và nhân tội tổ-phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. (Xuất 34: 6-7)

Hãy cẩn-thận, đừng lập giao-ước cùng dân của xứ mà ngươi sẽ vào, e chúng nó sẽ thành cái bẫy giữa ngươi chăng. (12)

Ngươi hãy mặc áo thánh cho A-rôn, xức dầu và biệt người riêng ra thánh; vậy người sẽ làm chức tế-lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ; xức dầu cho như ngươi đã xức cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế-lễ trước mặt ta. Sự xức dầu sẽ phong cho họ chức tế-lễ mãi mãi trải qua các đời. (Xuất 40:13-15)

Áng mây bao-phủ hội-mạc và sự vinh-hiển của Đức Giê-hô-va đầy-dẫy đền-tạm, cho đến đỗi Môi-se vào chẳng đặng, vì áng mây bao-phủ ở trên và sự vinh-hiển của Đức Giê-hô-va đầy-dẫy đền-tạm.

Vả, trong các sự hành-trình của dân Y-sơ-ra-ên, khi nào áng mây từ đền-tạm ngự lên thì họ ra đi; còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành-trình của dân Y-sơ-ra-ên, thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền-tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Y-sơ-ra-ên. (34-38)

Ngày đăng: 02/11/2019