Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 39

Đáp án Bài 38:
371.d 372.b 373.d 374.c 375.b 376.a 377.c 378.a 379.a 380.c

In Bài học:
TKTN – Bài 39

Lê-vi ký 1-25

Luật-lệ về của-lễ thiêu

Đức Giê-hô-va từ trong hội-mạc gọi Môi-se mà phán rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của-lễ cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng súc-vật, hoặc bò, hoặc chiên. Nếu lễ-vật của người là của-lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì-vít, dâng lên tại cửa hội-mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ, sẽ dâng huyết lên, và rưới chung-quanh trên bàn-thờ tại nơi cửa hội-mạc. Kế đó, lột da con sinh, và sả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế-lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn-thờ chất củi chụm lửa; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế-lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn-thờ. Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế-lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn-thờ; ấy là của-lễ thiêu, tức một của-lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. (Lê-vi ký 1:1-9)

Của-lễ chuộc sự mắc lỗi

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va, hoặc nói dối cùng người lân-cận mình về đồ-vật gởi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài-vật trộm cắp, hoặc giựt lấy của người lân-cận mình…khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy, thì phải trả lại vật mình đã ăn-cắp, hoặc vật đã giựt lấy…Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tì-vít chi, dẫn đến thầy tế-lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va đặng làm của-lễ chuộc sự mắc lỗi mình; thầy tế-lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. (Lê-vi ký 6: 1-7)

Các phép về của-lễ thiêu

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền lịnh nầy cho A-rôn cùng các con trai người: Nầy là luật về của-lễ thiêu: Của-lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn-thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn-thờ giữ cho cháy luôn. (8-9)

Loài vật sạch và không sạch

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong các loài vật trên mặt đất, nầy là những con các ngươi được phép ăn: Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn. Nhưng chẳng nên ăn con nào chỉ nhơi không, hay là chỉ có móng rẽ không (Lê-vi ký 11:1-4)

Đại lễ chuộc tội

Nầy, A-rôn sẽ vào nơi thánh như vầy: Người phải bắt một con bò đực tơ, dùng làm của-lễ chuộc tội, và một con chiên đực dùng làm của-lễ thiêu….

Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội-mạc, cho bàn-thờ, cho những thầy tế-lễ, và cho cả dân của hội-chúng…Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho sạch các tội-lỗi của chúng; ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi vậy. (Lê-vi ký 16:3-34)

Cấm ăn huyết

Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân-sự mình; vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc được. (Lê-vi ký 17:10-11)

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Hãy nên thánh, vì ta, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, vốn là thánh. (Lê-vi ký 19:1)

Các ngươi chớ phạm sự bất-nghĩa trong việc xét-đoán, chớ thiên-vị người nghèo, chớ nể kẻ quyền-thế; hãy cứ theo công-bình mà xét-đoán kẻ lân-cận ngươi. (15)

Các ngươi chớ cầu đồng-cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô-uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (31)

Chớ nên noi theo thói-tục của dân mà ta sẽ đuổi ra khỏi trước mặt các ngươi, vì họ đã làm những điều đó, và ta lấy làm gớm-ghiếc lắm. Ta đã phán cùng các ngươi rằng: Ấy là các ngươi sẽ được xứ của dân đó; ta cho các ngươi xứ ấy đặng làm sản-nghiệp; ấy là một xứ đượm sữa và mật: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đã phân-rẽ các ngươi cùng các dân. (Lê-vi ký 20:23-24)

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng phải kiêng-cữ những của-lễ thánh của dân Y-sơ-ra-ên dâng biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta: Ta là Đức Giê-hô-va. (Lê-vi ký 22:1-2)

Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu-hoạch thổ-sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va; (Lê-vi ký 25:3-4)

Ngày đăng: 02/24/2019