Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 41

Đáp án Bài 40:
391.b 392.b 393.a 394.c 395.d 396.c 397.b 398.d 399.d 400.b

In Bài Học:
TKTN – Bài 41

Lê-vi ký 25-26

Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong sáu năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thâu-hoạch thổ-sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va (Lê-vi ký 25:2-4)

Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao-truyền sự tự-do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân-hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ-nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia-quyến mình (10)

Nếu anh em ngươi trở nên nghèo, và bán một phần sản-nghiệp mình, thì người bà-con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán (25)

Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo-khổ, tài-sản người lần lần tiêu-mòn , thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều-ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người; nhưng hãy kính-sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời và đừng cho mượn lương-thực đặng lấy lời. 38 (35-37)

Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân-hỉ người và các con trai người sẽ được ra tự-do. Vì dân Y-sơ-ra-ên là tôi-tớ ta, tức các tôi-tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (54-55)

Các ngươi chớ làm những hình-tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng-hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi ký 26:1)

Nếu các ngươi tuân theo luật-pháp ta, gìn-giữ các điều-răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sanh hoa-lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông-trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ; các ngươi sẽ ăn no, ở bình-yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình-tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa (3-6)

Ta sẽ lập chỗ-ở ta giữa các ngươi, tâm-hồn ta không hề ghê-gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. (11-12)

Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. (13)

Nếu đến đỗi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm, thêm gấp bảy lần đặng sửa-phạt các ngươi, và ta sẽ dẹp sự kiêu-ngạo về năng-lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng; năng-lực mình hao-mòn vô-ích, đất không sanh-sản huê-lợi, cây-cối không kết bông-trái. (18-20)

Tâm-hồn ta sẽ ghê-gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ; các nơi thánh quạnh-hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của-lễ các ngươi nữa. (30-31)

Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. (36)

Bấy giờ nếu lòng không chịu cắt-bì của họ sẽ tự hạ mình xuống, và sẽ phục điều sửa-phạt về gian-ác mình, thì ta sẽ nhớ lại sự giao-ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ nầy. (41-42)

Dẫu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù-nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê-gớm họ đến phải hao-mòn hết, và chẳng bội sự giao-ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. (44)

Đó là các điều-lệ, mạng-lịnh, và luật-pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se, lập ra giữa Ngài cùng dân Y-sơ-ra-ên, tại trên núi Si-na-i. (46)

Ngày đăng: 03/09/2019