Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 43

Đáp án Bài 42:
411.c 412.b 413.a 414.a 415.d 416.b 417.c 418.d 419.b 420.a

In Bài học
TKTN – Bài 43

Lê-vi-ký 27 – Dân số ký 11

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào có ai dùng loài người mà khấn-nguyện, thì ngươi hãy định giá cho; giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va (Lê vi ký 27:1)

Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: bất-luận người nam hay nữ, khi hứa-nguyện Na-xi-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì phải kiêng-cữ rượu và vật uống say… Người phải theo luật lệ về sự Na-xi-rê mình mà làm theo lời hứa-nguyện của mình vậy. (Dân số ký 6:1 và 21)

Cầu-xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù-hộ ngươi! Cầu-xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu-xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình-an cho ngươi! (24-26)

Khi Môi-se vào hội-mạc đặng hầu-chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi-ân để trên hòm bảng-chứng ở giữa hai chê-ru-bim; người hầu-chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. (Dân số 7:89)

Như vậy ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Y-sơ-ra-ên, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Sau việc ấy, người Lê-vi sẽ đến đặng làm công-việc của hội-mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dâng như của-lễ đưa qua đưa lại vậy. Bởi vì, giữa dân Y-sơ-ra-ên người Lê-vi ban trọn cho ta; ta đã chọn lấy họ về ta thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên, (Dân số 8: 14-16)

Bởi trong dân Y-sơ-ra-ên ta đã chọn người Lê-vi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công-việc của dân Y-sơ-ra-ên ở trong hội-mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai-hại chi trong dân Y-sơ-ra-ên. (19)

Giữ lễ Vượt-qua tại đồng vắng Si-na-i

Tháng giêng năm thứ hai, sau khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se trong đồng vắng Si-na-i rằng: Dân Y-sơ-ra-ên phải giữ lễ Vượt-qua theo kỳ nhứt-định. Các ngươi phải giữ lễ đó theo kỳ nhứt-định, tức là ngày mười (Dân số 9:1-3)

Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi Trại, thì dân Y-sơ-ra-ên ra đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì dân Y-sơ-ra-ên hạ trại ở đó. Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. (17-18)

Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương-trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho. (23)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh dát, dùng cho ngươi để nhóm-hiệp hội-chúng và truyền cho các trại-quân ra đi. Khi nào người ta thổi loa, toàn hội-chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi, tại cửa hội-mạc (Dân số 10:1-3)

Vậy, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong ba ngày đường; hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc ba ngày đường nầy, đặng tìm cho dân một nơi an-nghỉ. Trong lúc ban ngày, khi dân Y-sơ-ra-ên dời trại-quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ. (Dân số 10:33-34)

Vả, dân-sự bèn lằm-bằm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va nghe, cơn thạnh-nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giê-hô-va cháy phừng-phừng giữa dân-sự và thiêu-hóa đầu cùng trại-quân. Dân-sự bèn kêu la cùng Môi-se; Môi-se cầu-xin Đức Giê-hô-va, thì lửa ngừng lại. Người ta đặt tên chỗ nầy là Tha-bê-ra, vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa dân-sự. (Dân số 11:1-3)

Bọn dân tạp ở trong dân Y-sơ-ra-ên sanh lòng tham-muốn, đến đỗi dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng-không tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi. Bây giờ, linh-hồn chúng tôi bị khô-héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy ma-na mà thôi. (4-6)

Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân-sự nầy? bởi vì họ khóc về tôi mà rằng: Hãy cho chúng tôi thịt ăn. Tôi không thế một mình gánh hết dân-sự nầy, vì thật là rất nặng-nề cho tôi quá! Nếu Chúa đãi tôi như vậy và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi, để tôi không thấy sự khốn-nạn tôi! (13-15)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi có xảy đến hay chăng. (23)

Giô-suê, con trai của Nun, là người hầu việc Môi-se, đáp lại mà rằng: Hỡi Môi-se, chúa tôi, hãy cấm chúng nó! Môi-se đáp rằng: Ngươi ganh cho ta chăng? Ôi! chớ chi cả dân-sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên-tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ! (28-29)

Ngày đăng: 03/28/2019