Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 49

Đáp án Bài 48:
471.b 472.a 473.a 474.d 475.b 476.d 477.b 478.c 479.b 480.d

In Bài Học:
TKTN – Bài 49

DÂN-SỐ KÝ 24 – PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 4

Dầu Ba-lác cho tôi nhà người đầy bạc và vàng, tôi cũng chẳng được vượt qua mạng Đức Giê-hô-va để làm tự ý điều phải hay là điều quấy; tôi phải nói điều chi Đức Giê-hô-va sẽ phán! (Dân-số ký 24:13)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê con trai của Nun, người có Thần cảm-động; phải đặt tay trên mình người; rồi đem người ra mắt Ê-lê-a-sa, thầy tế-lễ, và cả hội-chúng truyền lịnh cho người trước mặt họ, và trao phần vinh-hiển ngươi lại cho người, hầu cho hội-chúng Y-sơ-ra-ên nghe người. (Dân-số ký 27: 18-20)

Khi một người nào có hứa-nguyện cùng Đức Giê-hô-va, hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất-tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. (Dân-số ký 30:3)

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng: Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi, thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá-hủy hết thảy hình-tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó. Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản-nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm sản-nghiệp (Dân-số ký 33:50-53)

Khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn-náu cho mình, là nơi kẻ sát-nhân, vì vô-ý đánh chết ai, chạy ẩn-náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn-náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát-nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội-chúng đặng chịu xét-đoán. (Dân-số ký 35: 10-12)

Các ngươi chớ làm ô-uế xứ, là nơi các ngươi sẽ ở, và chánh giữa đó là nơi ta sẽ ngự; vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên. (34)

Một mình ta làm thế nào mang lấy trách-nhiệm và gánh nặng về điều tranh-tụng của các ngươi? Hãy chọn trong mỗi chi-phái các ngươi những người khôn-ngoan, thông-sáng, có tiếng, và ta sẽ lập họ lên làm quan-trưởng các ngươi. (Phục-truyền Luật lệ ký 1:12-13)

Trong việc xét-đoán, các ngươi chớ tư-vị ai; hãy nghe người hèn như nghe người sang, đừng có sợ ai, vì sự xét-đoán thuộc về Đức Chúa Trời. (17)

Chẳng một ai của dòng-dõi gian-ác nầy sẽ thấy xứ tốt-đẹp mà ta đã thề ban cho tổ-phụ các ngươi, ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con-cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Đức Giê-hô-va cách trung-tín trọn-vẹn. Lại, Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi cũng nổi giận cùng ta, mà rằng: Ngươi cũng vậy, sẽ không vào đó đâu. Giô-suê, con trai Nun, là đầy-tớ ngươi, sẽ được vào đó. Hãy làm cho người vững lòng, vì ấy là người sẽ khiến dân Y-sơ-ra-ên nhận lấy xứ nầy làm sản-nghiệp. (37-38)

Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta, mọi khi chúng ta cầu-khẩn Ngài chăng? (Phục-truyền 4:7)

Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng-lịnh và luật-lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. (Phục-truyền 4:1)

Vậy, các ngươi hãy cẩn-thận giữ lấy linh-hồn mình (15)

Vì ta phải chết trong xứ nầy, không đi ngang qua sông Giô-đanh được; nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt-đẹp ấy. Khá cẩn-thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao-ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm; (22-23)

Vậy, ngày nay hãy biết và ghi-tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật-lệ và điều-răn của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con-cháu ngươi đều có phước, ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. (39-40).

Ngày đăng: 04/06/2019