Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 51

Đáp án Bài 50:
491.d 492.d 493.c 494.b 495.b 496.a 497.c 498.b 499.d 500.c

In Bài học:
TKTN Bài 51

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4-23

Môi-se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát-nhân vô-ý giết người lân-cận mình, mà không có ghét trước, được thế trốn tránh và ẩn-núp trong một của các thành nầy, và được sống. (Phục truyền 4: 41)

Ồ! chớ chi dân nầy thường có một lòng kính-sợ ta, hằng giữ theo các điều-răn ta như thế, để chúng nó và con-cháu chúng nó được phước đời đời! (Phục truyền 5: 29)

Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân-cần dạy-dỗ điều đó cho con-cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn-chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi. (Phục 6:5-9)

Khá cẩn-thận giữ lấy những điều-răn, chứng-cớ, và luật-lệ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền cho ngươi. Vậy, ngươi phải làm điều ngay-thẳng và tốt-lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước và vào nhận lấy xứ tốt-đẹp mà Đức Giê-hô-va đã thề hứa cùng tổ-phụ ngươi, để ban cho ngươi; và Đức Giê-hô-va sẽ đuổi hết những kẻ thù-nghịch ra khỏi trước mặt ngươi, y như Ngài đã phán vậy. (17-19)

Vả, chúng ta sẽ được xưng là công-bình nếu chúng ta cẩn-thận làm theo các điều-răn nầy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dặn vậy. (25)

Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành-tín, giữ sự giao-ước và nhân-từ đến ngàn đời cho những người yêu-mến Ngài và vâng-giữ các điều-răn Ngài; (Phục 7:9)

Vậy, phải diệt các dân-tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời phó cho ngươi, mắt ngươi chớ đoái thương chúng nó, và đừng hầu-việc các thần họ; vì ấy sẽ là một cái bẫy cho ngươi. Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Các dân-tộc nầy đông hơn ta, làm sao đuổi chúng nó ra được? thì chớ sợ, hãy nhớ lại điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã làm cho Pha-ra-ôn và cả xứ Ê-díp-tô, (16-18)

E sau khi đã ăn no-nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài-sản mình dư-dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự-cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, (Phục 8 :13-14)

Trong lúc ấy, Đức Giê-hô-va biệt chi-phái Lê-vi riêng ra, đặng khiêng hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va, chầu-chực trước mặt Đức Giê-hô-va, phục-sự Ngài, và nhân danh Ngài chúc phước, cho đến ngày nay. Bởi cớ đó, Lê-vi không phần, không nghiệp với anh em mình; Đức Giê-hô-va là cơ-nghiệp của người y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán cùng người. (Phục 10:8-9)

Vậy, hãy trừ sự ô-uế của lòng mình đi, chớ cứng cổ nữa; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền-năng và đáng sợ, không thiên-vị ai, chẳng nhận của hối-lộ, bào-chữa công-bình cho kẻ mồ-côi và người góa-bụa, thương người khách lạ, ban đồ-ăn và áo-xống cho người. (Phục 10: 16-18)

Với lễ Vượt-qua, chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn-nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội-vàng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. (Phục 16:3)

Khi ngươi hứa-nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì-hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn-nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. (Phục 23:21)

Ngày đăng: 05/21/2019