Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 55

Đáp án Bài 54:
531.d 532.c 533.d 534.b 535.d 536.b 537.a 538.d 539.b 540.c

In Bài Học:
TKTN – Bài 55

Giô-suê 5-20

Vì dân Y-sơ-ra-ên đã đi trong đồng vắng 40 năm cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô, mà không vâng theo tiếng của Đức-Giê-hô-va. (Giô-suê 5:6)

Ngày sau lễ Vượt-qua, chánh ngày đó, dân-sự ăn thổ-sản của xứ, bánh không men, và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai ma-na hết; vậy, dân Y-sơ-ra-ên không có ma-na nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ-sản của Ca-na-an. (Giô-suê 5:11-12)

Người đáp: Không, bây giờ ta đến làm tướng của đạo binh Đức Giê-hô-va (14)

Hãy lột giày khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đứng là thánh. (15)

Nhưng ngày thứ bảy các người đó dậy sớm, vừa tưng sáng, và y như cách trước, đi chung-quanh thành bảy lần; chỉ nội ngày đó họ đi chung-quanh thành bảy lần. Lần thứ bảy, những thầy tế-lễ thổi kèn, thì Giô-suê nói cùng dân-sự rằng: Hãy la lên; vì Đức Giê-hô-va đã phó thành cho các ngươi. (Giô-suê 7: 15-16)

Vậy, Giô-suê bảo-tồn sự sống của Ra-háp là kỵ-nữ, luôn nội nhà của cha nàng, và mọi vật chi thuộc về nàng; nàng ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay, vì nàng có giấu sứ-giả mà Giô-suê đã sai do-thám Giê-ri-cô. (25)

Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi! ngươi không thế chống-cự nổi trước mặt kẻ thù-nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy. (Giô-suê 7: 13)

Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn! Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, cho đến chừng dân-sự đã báo-thù quân-nghịch mình. (Giô-suê 10:12-13)

Giô-suê đã già tuổi cao, Đức Giê-hô-va bèn phán cùng người rằng: Ngươi đã già tuổi đã cao, phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm. (Giô-suê 13: 1)

Song Môi-se không phát sản-nghiệp cho chi-phái Lê-vi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên là sản-nghiệp của chi-phái ấy, y như Ngài đã phán cùng họ vậy. (33)

Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Hãy lập các thành ẩn-náu, mà ta đã cậy Môi-se phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát-nhân vì bất-ý giết ai có thế trốn đó được; các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn-náu khỏi kẻ báo-thù huyết. (Giô-suê 20:2-3)

Ngày đăng: 11/16/2019