Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 57

Đáp án bài 56:
551.c 552.a 553.b 554.d 555.a 556.c 557.b 558.b 559.c 560.a

In Bài Học:
TKTN Bài 57

Giô-suê 23 – Các Quan xét 16

Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đấng chiến-đấu cho các ngươi, y như Ngài đã phán. Vậy, hãy cẩn-thận lấy mình đặng kính-mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. (Giô-suê 23: 10-11)

Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế-gian phải đi; vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng-nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết. (14)

Nếu các ngươi bội giao-ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn-biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác, và quì-lạy trước chúng nó, thì cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt-đẹp mà Ngài đã ban cho. (16)

Vậy bây giờ, hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, và phục-sự Ngài cách thành-tâm và trung-tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ-phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục-sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục-sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục-sự, hoặc các thần mà tổ-phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va. (Giô-suê 24: 14-15)

Ta đã phán: Ta sẽ chẳng hề hủy giao-ước ta đã lập cùng các ngươi; còn các ngươi, chớ lập giao-ước cùng dân xứ nầy; hãy phá-hủy bàn-thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta… Tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán: Ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên-sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời nầy cho cả dân Y-sơ-ra-ên, thì dân-sự bèn cất tiếng lên khóc (Các quan xét 2:1-4)

Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Y-sơ-ra-ên, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó, và trọn đời quan xét, Ngài giải-cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay kẻ thù-nghịch mình (Các quan xét 2:18)

Ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân-tộc đó thử-thách Y-sơ-ra-ên, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va, như tổ-phụ chúng nó chăng. (21-22)

Người thưa rằng: Than ôi! hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải-cứu Y-sơ-ra-ên? Kìa, trong chi-phái Ma-na-se, họ tôi vốn nghèo hơn hết; còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy. (Các quan xét 6:15-16)

Ghê-đê-ôn thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nếu Chúa muốn dùng tay tôi giải-cứu Y-sơ-ra-ên, y như lời Chúa đã phán, thì tôi sẽ để một lốt chiên trong sân đạp lúa; nếu sương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất lại khô ráo, thì tôi sẽ nhận-biết Chúa dùng tay tôi giải-cứu Y-sơ-ra-ên, y như Chúa đã hứa vậy. Việc bèn xảy ra như vậy: Ngày mai Ghê-đê-ôn dậy sớm, ép vắt lốt chiên, thì sương chảy ra đầy một chén nước. (36-38)

Vậy, từ bây giờ hãy cẩn-thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải-cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin. (Các quan xét 13:4-5)

Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đỗi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Na-xi-rê cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức-lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. (Các quan xét 16:16-17)

Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông-hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. (20)

Ngày đăng: 12/10/2019