Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 61

Đáp án Bài 60:
591.d 592.c 503.b 594.a 595.b 596.c 597.d 598.d 599.d 600.c

In Bài học:
TKTN – Bài 61

BÀI 61 – l Sa-mu-ên 4-12

Khi hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va vào trại-quân, cả Y-sơ-ra-ên đều reo tiếng vui-mừng lớn, đến đỗi đất phải rúng-động. (l Sam 4:5)

Ai có thể đứng nổi trước mặt Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chí-thánh? (l Sam 6:20)

Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng Át-tạt-tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục-sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải-cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin. (l Sam 7:3)

Bây giờ, xin hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán-xét chúng tôi, y như các dân-tộc khác đã có rồi. (l Sam 8:5)

Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân-sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ-chối ngươi đâu, bèn là từ-chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai-trị chúng nó nữa. (7)

Bấy giờ các ngươi sẽ kêu la vì cớ vua mà các ngươi đã chọn, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe các ngươi đâu. (18)

Bây giờ, hãy dừng lại để ta nói cho ngươi nghe lời của Đức Chúa Trời. . (l Sam 9:27)

Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm-động ngươi nói tiên-tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ hóa ra một người khác. Khi ngươi thấy các dấu-hiệu nầy xảy ra, thì hãy tùy cơ mà làm; vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi! (l Sam 10:6-7)

Họ bèn kêu-cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi có lìa-bỏ Đức Giê-hô-va, mà hầu việc những Ba-anh và Át-tạt-tê; nhưng bây giờ, xin giải-cứu chúng tôi khỏi tay kẻ thù-nghịch chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục-sự Ngài. . (l Sam 12:10)

Chớ sợ chi. Thật các ngươi có làm mọi điều ác nầy; song chớ xây-bỏ Đức Giê-hô-va, phải hết lòng phục-sự Ngài, chớ lìa-bỏ Ngài đặng đi theo những hình-tượng hư-không, chẳng có ích chi, cũng không biết cứu; vì hình-tượng chỉ là hư-không mà thôi. (20-21)

Chỉ hãy kính-sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung-tín phục-sự Ngài; vì khá xem những việc lớn-lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào! (24)

Ngày đăng: 02/05/2020