Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 63

Đáp án bài 62:
611.a 612.c 613.c 614.b 615.d 616.d 617.b 618.d 619.d 620.a

In Bài học
TKTN – BÀI 63

BÀI 63 – l Sa-mu-ên 13 – 16

Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu-khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn-cưỡng dâng của-lễ thiêu. (l Sam 13:12)

Nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền-lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân-sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng-lịnh của Đức Giê-hô-va. (câu 14)

Ôi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên! Xin hãy tỏ ra sự thật. (l Sam 14:41)

Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá-trị. (l Sam 15:9)

Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên như vầy: Ta hối-hận vì đã lập Sau-lơ làm vua; bởi người đã xây-bỏ ta, không làm theo lời ta. Sa-mu-ên buồn-rầu, kêu-cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm. (10-11)

Tôi đã làm theo lịnh của Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên hỏi người rằng: Vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia, là làm sao? (13-14)

Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của-cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? (19)

Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội-nghịch cũng đáng tội bằng sự tà-thuật; sự cố-chấp giống như tội trọng cúng-lạy hình-tượng (22-23)

vì ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ-bỏ ngươi (26)

Đấng phù-hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn-năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn-năn! (29)

Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng. (l Sam 16:7)

Nầy tôi đã thấy một con trai của Y-sai, người Bết-lê-hem; nó gảy đàn hay, một người chiến-sĩ mạnh-bạo, ăn nói khôn-ngoan, và mặt mày tốt-đẹp; Đức Giê-hô-va ở cùng người. (18)

Vậy, khi Đức Chúa Trời khiến ác-thần nhập vào Sau-lơ, thì Đa-vít lấy đàn và gảy. Sau-lơ bèn được an-ủi, lành-mạnh, và ác-thần lìa khỏi người. (23

Ngày đăng: 03/07/2020