Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 65

Đáp án bài 64:
631.b 632.b 633.d 634.a 635.c 636.d 637.d 638.b 639.d 640.a

In Bài Học:
TKGĐ – Bài 65

Bài 65 – l Sa-mu-ên 17-22

Người Phi-li-tin lại còn nói rằng: Phải, ngày nay ta thách lời nầy cho đội-ngũ Y-sơ-ra-ên: Hãy khiến một người ra, đặng chúng ta đấu-địch cùng nhau. Sau-lơ và cả Y-sơ-ra-ên nghe những lời của người Phi-li-tin, thì lấy làm hoảng-hồn, sợ-hãi lắm. (lSam 17:10-11)

Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải-cứu tôi khỏi vấu sư-tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải-cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia. (câu 17)

Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo-binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ-nhục. (câu 45)

Giô-na-than khế-hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu-mến người như mạng-sống mình. (lSam 18:3)

Ta sẽ biểu hắn cưới nàng, hầu cho nàng làm cái bẫy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Phi-li-tin. (21)

Sau-lơ nhìn-biết Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu-mến Đa-vít. Nhưng Sau-lơ càng sợ Đa-vít hơn nữa, và trọn đời mình làm kẻ thù-nghịch người. (28-29)

Nhưng ác-thần bởi Đức Giê-hô-va khiến nhập vào Sau-lơ lúc người ngồi trong điện, cầm cây giáo nơi tay; còn Đa-vít gảy đàn. Sau-lơ muốn lấy giáo đâm Đa-vít dính vào vách, nhưng Đa-vít tránh khỏi, giáo của Sau-lơ găm trong vách. Đa-vít trốn và được thoát khỏi buổi tối đó. (lSam 19: 9-10)

Song Mi-canh, vợ Đa-vít, cho người hay và nói rằng: Nếu đêm nay chàng không trốn khỏi, thì sáng mai chàng sẽ bị giết. Mi-canh thòng Đa-vít xuống nơi cửa sổ; người trốn và thoát khỏi. (11-12)

Còn về lời chúng ta đã nói nhau, nguyện Đức Giê-hô-va làm chứng giữa anh và tôi đến đời đời. (1Sam 20:23)

Đoạn hai người ôm nhau và khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn. Giô-na-than nói cùng Đa-vít rằng: Anh hãy đi bình-an; chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va lập lời thề cùng nhau rằng: Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng giữa tôi và anh, giữa dòng-dõi tôi và dòng-dõi anh đến đời đời. (41-42)

Đa-vít để các lời nầy vào trong lòng mình, và rất sợ A-kích, vua Gát. Người giả-đò điên-cuồng trước mặt chúng, và làm bộ dại-khờ giữa họ; người vẽ gạch dấu trên cửa và để nước miếng chảy trên râu mình. (lSam 21:12-13)

Ngày đăng: 03/31/2020