Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 67

Đáp án Bài 66:
651.a 652.a 653.d 654.b 655.c 656.b 657.b 658.d 659.c 660.d

In Bài Học:
TKTN – Bài 67

Bài 67 – lSa-mu-ên 23-30

Chớ sợ chi, vì tay của Sau-lơ, cha tôi, sẽ chẳng đụng đến anh đâu. Anh sẽ làm vua Y-sơ-ra-ên, còn tôi sẽ làm tể-tướng anh; Sau-lơ, cha tôi, cũng biết rõ điều đó. 18Hai người cùng lập giao-ước tại trước mặt Đức Giê-hô-va; đoạn, Đa-vít ở lại trong rừng, còn Giô-na-than trở về nhà mình. (lSam 23:17)

Nhưng Đa-vít đứng dậy, cắt trộm vạt áo tơi của Sau-lơ. 6Đoạn, lòng người tự-trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua. 7Người nói cùng các kẻ theo mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. (lSam 24: 5-7)

Vậy, cha ôi! hãy xem cái vạt áo tơi cha mà tôi cầm trong tay; bởi vì tôi có vạt áo tơi của cha, mà không giết cha, thì nhân đó khá biết và nhận rằng nơi tôi chẳng có sự ác, hoặc sự phản-nghịch, tôi chẳng có phạm tội gì với cha. Còn cha, lại săn mạng sống tôi để cất nó đi. Đức Giê-hô-va sẽ đoán-xét cha và tôi (câu 12-13)

Đáng ngợi-khen Đức Giê-hô-va thay, vì đã xử-đoán sự sỉ-nhục mà tôi bị bởi Na-banh, và đã giữ tôi-tớ Ngài khỏi làm điều ác! (lSam 25:39)

Đừng giết người; ai có thế tra tay trên kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị phạt? (lSam 26:9)

Bấy giờ, Sau-lơ nói: Ta có phạm tội; hỡi Đa-vít, con ta, hãy trở lại! Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay, con đã kính-nể mạng sống ta. Thật, ta đã làm điên-cuồng, phạm một lỗi rất trọng. (21)

Đức Giê-hô-va sẽ báo trả cho mọi người tùy theo sự công-bình và trung-tín của người (23)

Đức Giê-hô-va làm y như Ngài đã phán bởi miệng ta. Đức Giê-hô-va đoạt lấy nước khỏi tay ngươi mà ban cho kẻ lân-cận ngươi là Đa-vít. Ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va và không làm cho A-ma-léc cảm-biết cơn giận phừng của Ngài; vì cớ đó nên ngày nay Đức Giê-hô-va đãi ngươi cách nầy. Vả lại, Đức Giê-hô-va sẽ phó Y-sơ-ra-ên và ngươi vào tay dân Phi-li-tin. Ngày mai ngươi và các con trai ngươi sẽ ở một nơi với ta. (lSam 28: 17-19)

Ngươi vốn đẹp lòng ta như một thiên-sứ của Đức Chúa Trời. (lSam 29:9)

Khi Đa-vít và những kẻ theo người đến thành, thì thành đã bị lửa cháy; vợ, con trai, con gái của chúng đều đã bị dẫn tù. Bấy giờ, Đa-vít và những kẻ theo người đều cất tiếng lên khóc, khóc đến đỗi không còn sức khóc nữa. (lSam 30: 3-4)

Đa-vít bị sự hoạn-nạn lớn, vì dân-sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm-hồn đầy cay-đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức-mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. (6)

Ngày đăng: 06/17/2020