Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 69

Đáp án Bài 68:
671.d 672.c 673.b 674.d 675.b 676.b 677.a 678.b 679.a 680.b

In Bài Học:
TKTN – Bài 69

Bài 69: lSa-mu-ên 30 – llSa-mu-ên 6

Đa-vít bị sự hoạn-nạn lớn, vì dân-sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm-hồn đầy cay-đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức-mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. (lSam 30:6)

Sau-lơ nói cùng kẻ vác binh-khí mình rằng: Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt-bì kia đến đâm ta và sỉ-nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh-khí người không dám làm, vì sợ-hãi lắm. Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh-khí của Sau-lơ thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. (lSam 31:4-5)

Chúng cắt đầu Sau-lơ, lột lấy binh-khí người, và sai báo tin tốt nầy cho khắp xứ dân Phi-li-tin, trong các đền-thờ của thần-tượng họ và trong cả dân-sự. Chúng để binh-khí của Sau-lơ tại trong đền-thờ Át-tạt-tê, và treo xác người vào tường-thành Bết-san. (c.9-10)

Đa-vít nói rằng: Cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va? (llSam 1:14)

Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho các ngươi, vì các ngươi đã có lòng nhân-từ đối cùng Sau-lơ, chúa các ngươi, mà chôn người! (llSam 2;5)

Vậy, hết thảy các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên đến cùng vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao-ước với họ tại Hếp-rôn, trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng xức dầu cho Đa-vít làm vua của Y-sơ-ra-ên. Khi Đa-vít khởi trị-vì, tuổi đã được ba mươi; người cai-trị bốn mươi năm. (llSam 5:3-4)

Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù-nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy. Bởi cớ đó, người đặt tên chỗ nầy là Ba-anh-Phê-rát-sim. (c.20)

Đa-vít cầu-vấn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp rằng: Ngươi chớ đi lên; hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bấy giờ hãy lật-đật xông tới, vì chính trong lúc đó, Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo-quân Phi-li-tin. Đa-vít làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người; người đánh đuổi dân Phi-li-tin từ Ghê-ba cho đến Ghê-xe. (c.23-25)

Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, U-xa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời, bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng U-xa; Đức Chúa Trời hành-hại người vì cớ lầm-lỗi người, và người chết tại đó, gần bên hòm của Đức Chúa Trời. (llSam 6: 6-7)

Ấy Đa-vít và cả nhà Y-sơ-ra-ên lấy tiếng vui-mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành Đa-vít, thì Mi-canh, con gái của Sau-lơ, dòm ngang qua cửa sổ, thấy Đa-vít múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va, thì trong lòng khinh-bỉ người. (c.15-16)

Ngày đăng: 07/09/2020