Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 71

Đáp án Bài 70:
691.a 692.c 693.b 694.b 695.c 696.d 697.a 698.a 699.d 700.a

In Bài Học:
TKTN – Bài 71

Bài 71 – ll Sa-mu-ên 7-15

Ta đã gọi ngươi từ giữa đồng cỏ, từ nơi ngươi chăn chiên, đặng lập ngươi làm kẻ dẫn-dắt dân Y-sơ-ra-ên của ta. (ll Sa-mu-ên 7:8b)

Nó sẽ xây một đền-thờ cho danh ta, và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó vững bền đời đời. (câu 13)

Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương-vít loài người; Nhưng ta sẽ không rút ân-điển ta khỏi nó (c 14-15)

Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ-hàng tôi là gì, mà Chúa đã đem tôi đến nơi nầy? (c 18)

Vậy, xin Chúa ban phước cho nhà kẻ tôi-tớ Chúa, để nó còn tại trước mặt Chúa đến đời đời; vì, hỡi Chúa Giê-hô-va! ấy là Chúa đã phán; nguyện nhà kẻ tôi-tớ Chúa được hưởng phước của Chúa đến mãi mãi. (c 29)

Đa-vít nói cùng người rằng: Chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Giô-na-than, cha ngươi; ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Sau-lơ, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mê-phi-bô-sết bèn lạy, mà nói rằng: Kẻ tôi-tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây? (ll Sa 9:7-8)

Hãy vững lòng bền chí, đánh giặc cách can-đảm, vì dân-sự ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta; nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt! (ll Sam 10:12)

Hãy đặt U-ri tại hàng đầu, nơi hiểm-nguy hơn hết của chiến-trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. (ll Sam 11:15)

Bấy giờ, Na-than nói cùng Đa-vít rằng: Vua là người đó! (ll Sam 12:7)

Đa-vít bèn nói cùng Na-than rằng: Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng Đa-vít rằng: Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua; vua không chết đâu. Nhưng vì việc nầy vua đã gây dịp cho những kẻ thù-nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sanh cho ngươi hẳn sẽ chết. (c 13-14)

Vua đáp: Khi đứa trẻ còn sống, ta kiêng ăn và khóc-lóc, vì ta nghĩ rằng: Nào ai biết; có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ thương-xót ta, và cho đứa trẻ được sống chăng. Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta. (c 22-23)

Vả, Áp-sa-lôm truyền lịnh cho các tôi-tớ mình rằng: Hãy ý-tứ, xem khi lòng Am-nôn vui vì rượu, và khi ta bảo các ngươi: Hãy đánh Am-nôn, thì bấy giờ, hãy giết hắn đi, chớ sợ chi: ấy chính ta dặn-biểu các ngươi làm điều đó. Khá can-đảm, tỏ mình ra mạnh-bạo! 29Các tôi-tớ Áp-sa-lôm xử Am-nôn y như người đã truyền cho họ. Bấy giờ, các vương-tử đứng dậy, cỡi lừa và chạy trốn. (ll Sam 13: 28-29)

Vậy, Giô-áp đi đến vua, thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Áp-sa-lôm đến; người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Áp-sa-lôm. (ll Sam 14:33)

Có người đến báo tin cho Đa-vít rằng: Lòng của dân Y-sơ-ra-ên nghiêng về Áp-sa-lôm. Đa-vít bèn nói cùng các tôi-tớ ở với mình tại Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy chỗi dậy và chạy trốn đi, bằng chẳng, chúng ta không thế thoát khỏi Áp-sa-lôm được. Hãy đi mau mau, e nó sẽ đến kịp chúng ta, làm hại cho chúng ta, và dùng gươm diệt thành. (ll Sam 15: 13-14)

Ngày đăng: 08/17/2020