Thánh Kinh Trắc Nghiệm

THÁNH KINH TRẮC NGHIỆM 2000 – Bài 73

Đáp án Bài 72:
711.a 712.a 713.c 714.d 715.b 716.c 717.d 718.d 719.b 720.a

In Bài Học:
TKTN – Bài 73

Bài 73 – llSa-mu-ên 18 – lCác Vua 4

Vua vừa đi lên căn phòng phía trên cổng thành vừa khóc. Vua vừa đi vừa nói, “Ôi, Áp-sa-lôm, con ơi! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi! Ước chi cha chết thay con. Ôi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!” (llSam 18:33)

“Từ nay xin ngài đừng ra trận với chúng tôi nữa, để ngọn đèn của I-sơ-ra-ên không bị dập tắt.” (llSam 21:17)

“CHÚA là vầng đá của tôi, Ðồn lũy của tôi, và Ðấng Giải Cứu của tôi. Ðức Chúa Trời là vầng đá của tôi; tôi nương náu nơi Ngài. Ngài là thuẫn khiên của tôi và là sừng cứu rỗi của tôi; Ngài là thành trì của tôi và là nơi tôi ẩn náu. ‘Lạy Ðấng Giải Cứu của con, Ngài cứu con khỏi quân cường bạo.’ Tôi sẽ kêu cầu CHÚA, Ðấng đáng được ca ngợi, Ðể tôi sẽ được cứu khỏi những kẻ thù ghét mình. Khi những đợt sóng của tử thần bao phủ tôi; Những dòng nước lũ của phường gian ác làm tôi kinh hãi; Các dây của âm phủ trói cột tôi; Các bẫy của tử thần sập xuống bắt lấy tôi. Trong cảnh nguy nan tôi kêu cầu CHÚA; Tôi kêu van với Ðức Chúa Trời của tôi. Từ đền thánh Ngài, Ngài đã nghe tiếng tôi; Tiếng cầu xin của tôi đã thấu đến tai Ngài. llSam 22:2-7)

CHÚA đã ban thưởng cho tôi tùy theo lòng ngay lành của tôi; Ngài đã đền bù cho tôi, tùy theo sự thanh sạch của tay tôi. Vì tôi đã gìn giữ các đường lối CHÚA; Tôi đã không làm gì xấu xa gian ác nghịch lại Ðức Chúa Trời của mình. Vì các mạng lịnh Ngài hằng ở trước mặt tôi; Còn các luật lệ Ngài tôi không bao giờ từ bỏ. Tôi luôn giữ mình cho trọn vẹn trước mặt Ngài; Tôi gìn giữ chính mình khỏi những gì tội lỗi. (câu 21-24)

Lạy Ðức Chúa Trời, đường lối Ngài thật là toàn hảo; Lời CHÚA thật linh nghiệm vô cùng. Ngài là thuẫn khiên cho những ai tin cậy Ngài. Vì ngoài CHÚA ra, ai là Ðức Chúa Trời? Ngoài Ðức Chúa Trời ra, ai là Vầng Ðá của chúng ta? Ðức Chúa Trời là thành trì và sức mạnh của tôi. Ngài làm cho đường lối tôi trở nên trọn vẹn. (c.31-33)

Ngài luyện tập tay tôi cho ngày chiến trận, Ðể đôi tay tôi có thể giương nổi một cây cung đồng. (c.35)

CHÚA là Ðấng hằng sống! Chúc tụng Vầng Ðá của tôi! Nguyện Ðức Chúa Trời, Vầng Ðá cứu rỗi của tôi, được tôn cao! (c.47)

Lạy CHÚA, con sẽ chúc tạ Ngài ở giữa các dân; Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài. (c.50)

Người nào trị vì trên người ta cách công chính, Tức người trị vì với lòng kính sợ Ðức Chúa Trời, Người ấy sẽ rực rỡ như ánh bình minh khi mặt trời ló dạng, (llSam 23:3-4)

Ða-vít nói với Gát, “Tôi bị khốn đốn thật quá lớn! Thà chúng ta rơi vào tay CHÚA vì lòng thương xót của Ngài rất lớn, nhưng xin đừng để tôi rơi vào tay loài người.” (llSam 24:14)

Khi Ða-vít thấy vị thiên sứ đang hủy diệt dân, ông thưa với CHÚA, “Chỉ một mình con đã phạm tội, chỉ một mình con là người có lỗi, nhưng đàn chiên nầy, họ đâu có làm gì sai? Cầu xin tay CHÚA chỉ phạt con và nhà cha con mà thôi.” (c.17)

“Không, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên CHÚA, Ðức Chúa Trời của ta, mà ta không tốn kém gì.” (c.24)

Vậy Sa-lô-môn đáp, “Nếu anh ấy cứ chứng tỏ anh ấy là một người xứng đáng, thì không một sợi tóc nào của anh ấy sẽ bị rơi xuống đất; nhưng kể từ nay, nếu anh ấy có điều chi gian ác, anh ấy ắt phải chết.” Rồi Vua Sa-lô-môn sai người đem A-đô-ni-gia xuống khỏi bàn thờ. A-đô-ni-gia liền đến bái kiến Vua Sa-lô-môn. Vua Sa-lô-môn bảo ông, “Anh hãy về nhà anh đi.” (lVua 1:52-53)

“Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, và hãy để ý kỹ những gì CHÚA, Ðức Chúa Trời của con, đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối của Ngài, vâng giữ các mạng lịnh, điều răn, luật pháp, và quy tắc của Ngài như đã chép trong Luật Pháp Môi-se, để con được thành công trong mọi việc on làm và trong mọi nơi con đến (lVua 2:2-3)

Nầy, ta đã làm theo lời cầu-xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn-ngoan thông-sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu-có và sự vinh-hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi. (lVua 3:12-13)

Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, — vì gan-ruột cảm-động thương-yêu con mình, — bèn tâu với vua rằng: Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. (1Vua 3:25-26)

Bấy giờ, vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là mẹ nó. Cả Y-sơ-ra-ên đều nghe sự đoán-xét mà vua đã làm, thì bắt kính-sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn-ngoan của Đức Chúa Trời đặng xử-đoán công-bình. (c.27-28)

Đức Chúa Trời ban cho Sa-lô-môn sự khôn-ngoan, sự thông-sáng rất cao, cùng lòng rộng-rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn-ngoan của Sa-lô-môn trổi hơn sự khôn-ngoan của mọi người phương-đông, và sự khôn-ngoan của người Ê-díp-tô. Người khôn-ngoan hơn mọi người, khôn-ngoan hơn Ê-than, người Ếch-ra-hít, hơn Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa, là các con trai Ma-hôn; danh tiếng người đồn ra trong các dân-tộc chung-quanh. Người nói ba ngàn câu châm-ngôn, và làm một ngàn năm bài thơ. (lVua 4:29-32)

 

Ngày đăng: 09/28/2020